Safa Berurah

הגמרא המבוארת - תלמוד בבלי עוז והדר 'שפה ברורה' מכילה עמוד ביאור מול עמוד גמרא, כאשר לשון הגמרא משולב בביאור בהיר וצח, ומתפרש בשפה ברורה ונעימה, בקיצור ובתימצות, כאשר לרוב העמודים יש רק עמוד ביאור בודד. בסוף הגמרא נדפס מדור 'עיוני הפשט' המכיל הערות קולעות לנושאים מהותיים ולקושיות מתעוררות ללומד במהלך הלימוד וניתנים בו הסברים בלשון קצרה ובהירה. ובנוסף לכל מסכת נערכה הקדמה הנותנת רקע חשוב ללומד.

הסדרה מכילה 26 כרכים, ומופיעה בפורמט גדול ובפורמט פנינים, וכן בחוברת גדולה וחוברת קטנה.

 • Safa Brura - Psachim 1

  דף ב. - עג:

  Volumes: 1 Cover: Hard Cover
  Item#: 151201
  Price: 115
 • Safa Brura - Psachim 1

  Pninim דף ב. - עג:

  Volumes: 1 Cover: Hard Cover
  Item#: 152201
  Price: 80
 • Safa Brura - Psachim 2, Shkolim

  פסחים דף עד. - קכא. * שקלים

  Volumes: 1 Cover: Hard Cover
  Item#: 151202
  Price: 115
 • Safa Brura - Psochim 2 - Shkolim

  Pninim * פסחים דף עד. - קכא. * שקלים

  Volumes: 1 Cover: Hard Cover
  Item#: 152202
  Price: 80
 • Safa Brura R"H Yuma

  Big

  Volumes: 1 Cover: Hard Cover
  Item#: 151203
  Price: 115
 • Safa Brura R"H Yuma

  Pninim

  Volumes: 1 Cover: Hard Cover
  Item#: 152203
  Price: 80