Rabi David Abichatzira

במלאכה הכבירה על כל ספרי מרן 'אביר יעקב', הוגהו כל החיבורים הקדושים אחד לאחד, בנפה אחר נפה, הקטעים חולקו לפי צורך ההבנה, ועליהם נוספו מדורי ביאור נפלאים, המבארים כל ענין וענין מיסודו ועד תומו. מדורי הביאור חולקו לשניים: מדור ביאור קצר - הסמוך ונלווה לומד תוך כדי לימוד, לבאר בקצרה את הביאור הפשוט והנצרך בשטף הקריאה. ולצידו מדור ביאור נרחב – המביא בארוכה את המדרשים והמקורות השונים הנוגעים בדברי רבינו, ואת הסובב לדבריו, על מנת להעשיר את ידיעות הלומד ולהשביח את הבנתו. read more

 • Petach Haohel

  Volumes: 3 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 17.5x24.5 cm Item#: 5311210
  Price: 180

  חיבור על חמשה חומשי תורה לפי סדר הפרשיות. בו שוזר רבינו בחכמתו הגדולה את פסוקי התורה עם דרשות חז"ל, ומסיק מהם את מסקנותיו לגבי עבודת השי"ת. כל פסוק נדרש על ידו בכמה וכמה אופנים, כולם ברורים ומבריקים, עמוקים ונשגבים. 

 • ???? ?????

  Volumes: 1 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 17.5x24.5 cm Item#: 531101
  Price: 60

  חיבור מיוחד על פרשיות התורה, בהם הוא מבאר בדרך מחודשת את תחילתה של הפרשה לסופה, תוך כדי שהוא מגלה לתלמידיו את הסודות הטמונים בסדרי הפרשיות וחלוקתם לסדר הזה. מכולם הוא מלמד לקח למוסר ה' וליראתו כדרכו בשאר הספרים.

 • Sechel Tov

  Volumes: 2 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 17.5x24.5 cm Item#: 5311240
  Price: 120

  חיבור על עניני הדרוש והמחשבה, ובתוכו פניני דרוש ורמזי הוד. הספר עוסק בעניני הזמן, מועדי קודש ומצוותיהם, וכולו מתובל במאמרי חכמינו ז"ל מתוך דברי הגמרא ומפרשיהץ