Rambam

 • Rambam With expalntion

  Volumes: 13 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 18x26 cm Item#: 5526510
  Price: 1,040

  סדרת הספרים יוצאת כעת לאור עולם, מוגהת בדקדוק רב על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים, טקסט הספר מקוטע מפוסק ומנוקד בניקוד מלא, ובעיצוב נאה ומשובח.
  בספר נוסף ביאור משולב שוה לכל נפש, מלוקט מתוך מפרשי הרמב"ם, ובתוספת הקדמות ורקעים לכל ענין, מקורות וציונים עם פירושים נוספים שהובאו בהערות על גבי העמוד, על גבי העמוד נוספו פסקי השו"ע מסודרים על דברי הרמב"ם באופן נאה.
  בתחילת כל ענין יש מבוא נרחב ומפורט, ובסופי הכרכים נוספו ילקוט ביאורים בו הובאו דברי רבותינו הראשונים והאחרונים בנידונים העוסקים בדברי הרמב"ם בתחילת כל כרך הובאו דברי הרמב"ם כצורתם המקורית כאשר דברי הרמב"ם מנוקדים בניקוד מלא, עם נו"כ הרמב"ם, מגיד משנה, כסף משנה, משנה למלך, הגהות מיימוניות, מגדל עוז, ונוספו על גבי העמוד מקורות וציונים נרחבים לדברי הגמרא והפוסקים.
  סדרה זו עתידה לכלול כ 48 כרכים, ועתידה לכלול את כל ספרי הרמב"ם במהדורה מבוארת ומאירת עינים, כאשר כבר יצאו לאור עולם 2 כרכים מחלק מדע, מדע א' וב', 4 כרכים מחלק קנין, מכירה א', מכירה ב', זכיה ומתנה, שכנים, ועתה יוצא לאור הכרך השביעי הלכות קריאת שמע וחלק ראשון מהלכות תפילה.