Others

 • Otzar Pniney Hachasidut

  Volumes: 6 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 18x26 cm Item#: 5281000
 • ?

  Volumes: 1 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 341701
  Price: 50
 • ?

  Volumes: 1 Hard Cover - Lamination
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 513108
  Price: 30
 • Otzar Pil"os HaTorah

  Volumes: 6 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 17x25.5 cm Item#: 524100
 • Otzar Hazmanm

  Parshat Hashvua

  Volumes: 1 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 18x25 cm Item#: 513162
  Price: 48
 • Torat Hachida

  Volumes: 5 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24 cm Item#: 523500
  Price: 190
 • ?

  Volumes: 3 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24 cm Item#: 529400
  Price: 160
 • Pniney Tora Vechasidut

  Al Hatora

  Volumes: 6 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 17.5x24.5 cm Item#: 525600
 • Shvivey Esh

  Of Tora

  Volumes: 2 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 525900
  Price: 100
 • ?

  Volumes: 2 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 17.5x24.5 cm Item#: 552400
  Price: 98
  Sale price: 80
 • Levav Chochma

  Volumes: 2 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 18.5x26 cm Item#: 552700
  Price: 90

  חידושים ומאמרים נפלאים על התורה, מאת רבי ברוך ווייס שליט"א רב ביהמ"ד דק"ק קאניזשא.
  בתוך הספר נדפסו הסכמותיהם הנלהבות לספרי המחבר של כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל, ויבלחט"א כ"ק אדמו"ר מהר"א מסאטמאר שליט"א, לספר נוספו עוד הסכמות רבות משאר גדולי ישראל.
  ספר זה מצטרף לספריו הרבים והידועים של המחבר שליט"א הלא המה ספרי עמק ברכה פלפולים בסוגיות הש"ס לפי סדר הפרשיות )ו' חלקים(, מנחת ברוך שו"ת וחידושים בהלכות שבת, ולבב חכמה מהדו"ק עה"ת, אשר נתקבלו בבתי המדרשות בעין יפה ובחיבה רבה בקרב כלל הציבור.
  הספר יוצא לאור על ידי ממלכת התורה עוז והדר, בעריכה נאה ומחודשת בשפה צחה ונעימה בעימוד נאה ומאיר עינים, ובתוספת הערות וציונים אשר מכונים בשם "קהלת דוד", אשר מחדשים ודנים במו"מ בדבריו.
  עוד נוספו בו קונטרס המילואים ואוצר בירורים. בסוף הספר נוספו מפתח וניצוצי אורות.

 • Netivot Daat

  Bereishis

  Volumes: 5 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 525200
  Price: 260
 • Otzrot Orayta

  Of Tora

  Volumes: 2 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 17x26 cm Item#: 527200
  Price: 92
 • vayatzev avraham

  Volumes: 2 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 529500
  Price: 90
 • חסד לאברהם

  Volumes: 1 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 513189
  Price: 55
  Out of stock