Nevi'im Uktuvim

 • Nach For Talmidim

  Volumes: 8 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 15.5x23 cm Item#: 361100
 • Nach Mikraot Gdolot Talmidim

  Volumes: 10 Hard Cover - Lamination
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 352600
  Price: 300
 • Nevi'im Uktuvim Mikraot Gdolot

  Volumes: 25 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 18x26 cm Item#: 361300
  Price: 1,495

  יצאו לאור עד עתה 23 כרכים מתוך הסדרה כולה העתידה לכלול בעזרת ה' 25 כרכים

  (2 כרכים של דברי הימים עדיין לא יצאו לאור)

  סדרת נביאים וכתובים מקראות גדולות. במהדורה זו נוספו פירוש המקרא, ביאור משולב לפסוקי הנביאים, מדורי ליקוט מדרשות חז"ל, לקט קדמונים, אוצר מפרשי רש"י, ליקוטי רש"י, ליקוטי בעל הטורים, ועוד. סדרת הספרים יוצאת כעת לאור עולם, מוגהת בדקדוק רב על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים. טקסט הספר מקוטע ומפוסק בחלוקה חדשה לפסוקי המקרא, בעיצוב נאה ומשובח, ובניקוד מלא לכל הפרשנים שעל גבי העמוד, כאשר כל המפרשים מסודרים על גבי העמוד מסביב לפירוש המקרא. כמו כן נוספו במהדורה זו המחשות וכלי עזר מגוונים, כמו תוכן הספר, סימניות מעוצבות וטבלאות ותרשימים רבים.

 • Nevi"im Uktuvim Mikra Meforash

  Volumes: 9 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 18x25.5 cm Item#: 3612000