ספר 'בני יששכר' השלם והמפואר בששה כרכים, מבוארים ומשוכללים