Otzar Hamegila - Eycha

ספר חדש בסידרת הפסרים אוצר המגילה - 'אוצר המגילה איכה'

אוצר המגילה 'איכה' עוז והדר כשמו כן הוא - אוצר מפרשי מגילת איכה, בו נערכה מגילת איכה ברוב פאר והדר, ונדפסה פעמיים, תחילה עם תרגום מוגה ומנוקד, ועליו נוסף ביאור התרגום, בלשון צח ונאה. פירוש רש"י עם 'שפתי חכמים', פירוש אבן עזרא ופירוש הטעמים לאבן עזרא, וחונה עליו ביאור 'הדר עזר'. ליקוט בעל הטורים. 'ראשון לציון' לבעל ה'אור החיים'. 'פלגי מים' לבעל 'נתיבות המשפט'. בתוספת 'תולדות אהרן השלם' – ציונים לכל מדרשי חז"ל. לאחר מכן נדפסה המגילה עם החיבור 'דברים נחומים' לבעל האלשיך הקדוש, 'נחל אשכול' לבעל החיד"א, ו'מלא העומר' למהרא"ל צינץ. 

כל המפרשים נערכו מחדש, בתוספת מראי מקומות, הדגשת דיבורי המתחיל, פיסוק וחלוקה לקטעים. מדור 'כפתור ופרח' נתחדש אף הוא, ובו לוקטו מספרי חסידות מוסר והגות לפי סדר מגילת איכה. ובסופו 'מעשי צדיקים' – סיפורים עובדות והנהגות מגדולי הדורות לפי סדר פסוקי המגילה.

לרכישה לחץ כאן