סנגוריה חדשה מבית ממלכת התורה "עוז והדר"

'דפים של סנגוריה', כך הוגדר הספר הקדוש 'קדושת לוי' אשר חיבר מליץ היושר רבי לוי יצחק בן שרה שאשא מב

'דפים של סנגוריה', כך הוגדר הספר הקדוש 'קדושת לוי' אשר חיבר מליץ היושר רבי לוי יצחק בן שרה שאשא מבארדיטשוב זי"ע, שם שהפך נרדף לרחמים והמלצת טוב עבור ישראל, עד שאמרו צדיקים כי די באזכור השם 'בארדיטשוב' כדי לפעול התעוררות רחמים רבים בשמי מרומים.

עד כדי כך הגיעה הערצת הספר הקדוש הזה בין צדיקי הדורות, עד שהיו אדמו"רים מפורסמים שהיו מניחים את הספר הקדוש הזה על עמוד התפילה שלהם, כאשר היו יורדים לפני התפילה בימים הנוראים. וכשהיו מגיעים לדברי הפיוט "באין מליץ יושר מול מגיד פשע", היו נוטלים לידיהם את הספר, מנענעים בידם ומעוררים זכרון טוב כלפי מעלה ומתחננים "וצדקנו במשפט".

רק צדיקי הדורות, ידעו להעריך את גודל הטובה העצומה שעשה הבורא ית' עם ישראל, כאשר שתל את נשמתו המאירה של אותו קדוש בדורות האחרונים, עד שכפי שהעיד הרה"ק בעל ה'תפארת שלמה' מרדאמסק בספרו בפרשת כי תבוא – וכפל את הדבר שלוש פעמים בספרו הקדוש – כי "כמו שנשמע מאת כבוד אדומ"ר הרב הקדוש (החוזה) מלובלין זי"ע, שכל ששה עשר שנים שהיה הרב הקדוש מבארדיטשוב חי לפניו, הנה בכל יום ויום היה מייחד לו שעה אחת להודות ולהלל להשם יתברך, על אשר שלח לעולם הזה נשמה גדולה וקדושה של הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע", והדברים מבהילים.

ובכל ימיו אשר חי אותו גאון וקדוש, מסר את נפשו להשפיע תורה בלבות ישראל אהוביו. ואף לאחר פטירתו, הותיר לברכה את ספרו הקדוש והנורא 'קדושת לוי', אשר נדפס כבר בחיי חיותו. ובו העביר את משנתו, בסנגוריה על ישראל, כמו שהזהיר וכפל כמה וכמה פעמים בתוך דבריו (פרשת בא): "דהנה הבורא ברוך הוא לא בחר רק בישראל, לפיכך אין שום אחד רשאי לומר על ישראל שום דבר רע, רק ללמד זכות על ישראל", ובמקום אחר (פרשת חקת) מבאר, כי רק "זה שמוכיח את ישראל בטוב ... ומספר תמיד בצדקת ובגדולת ישראל כמה גדול כוחם למעלה, ראוי הוא להיות מנהיג על ישראל".

וכבר בצאת ספרו הראשון לאור עולם, נתקבל באהבה עצומה בכל תפוצות ישראל. וגדולי הדור קילסוהו בהסכמת קדשם, כאשר כתב הרה"ק בעל האוהב ישראל מאפטא זי"ע, כי כאשר קיבל את הספר ''מאוד נתתי שמחה בליבי ... וצדקה תחשב להחיות עם רב בספר קודש הזה ובוודאי זכות הגאון המחבר וקדושת ספריו יהיה למגן ומחסה בכל מקום אשר ימצאו, להטות עליהם כנהר שלום, והספרים אינם צריכים להסכמתי כי ממקור קדוש יצאו". וכפל את דבריו הרה"ק רבי אהרן מטשרנוביל זי"ע, בתוספת מרובה.

ומאז שהודפס החיבור הקדוש הזה, שב ונדפס שוב ושוב, בריבוי דפוסים ומתעסקים. דא עקא, שמרוב העתקות ומסדרים, נפלו בו במשך הדורות שיבושים רבים וטעויות העתקה מצערות. הגיע המצב לכך, שבהרבה מקומות היו דברי הספר חתומים ולא ברורים.

זאת ועוד, שמגודל מעלת הרה"ק המחבר, בהרבה מקומות, קשה להבין את דבריו, המתבססים על תועפות ידיעתו בכל מכמני התורה. ואין הדברים נהירים למי שעדיין לא מילא כריסו בדברי חז"ל. כך קורה שביותר ממקום אחד בתוך הספר, נדרש הלומד להקדים ידע תורני רב, כדי להבין את פשטות הדברים.

וכדרכם בקודש, באו רבני וחברי 'ממלכת התורה – עוז והדר', והביאו בכנפיהם את בשורת החידוש גם לספר הקדוש הזה, כבר לפני שנתיים ימים, לקראת ימי הפורים, יצאה לאור חוברת מהודרת, אשר הכילה את מאמרי רבינו 'קדושות לפורים', אשר היוותה למעשה הצצה לעבודת הקודש אשר התעסקו בה חכמי ורבני המכון לילות כימים. בימי החנוכה הבאים אחריהם, יצאה לאור חוברת נוספת, מהודרת ומפוארת כקודמתה, אשר הכילה בקרבה את מאמרי רבינו 'קדושות לחנוכה', כשעליהם חונים דברות קדשו לפרשיות וישב ומקץ. ובשלישית, לחג הפסח בשנה הבעל"ט, הופיעה בהדרה חוברת של מאמרי רבינו לפסח, שיר השירים וכללות הניסים. מני אז 'רבים אומרים מי יראנו טוב' ועתה יוצא לאור הסט כולו מחדש ברוב פאר והדר, במסגרת מפעלי תורת החסידות.

השינוי האדיר, ניכר מיד במבט ראשון. הדבר שמזדקר לפני הכל, זה הסדר החדש, האותיות מחכימות העינים והעימוד המקצועי, כמיטב המסורת של 'עוז והדר'. הקטעים הארוכים, חולקו בחלוקה מחודשת ומסודרת, שמאפשרת קריאה רצופה ושגורה. נוספו אלפי כותרות משנה בתוך המאמרים, אשר הם לעינים ללומד, למען ידע את אשר לפניו, וכבר בתחילת כל קטע יבין את ענין הדברים שעליהם נסובו אמרות קדשו. נפתחו כל הראשי תיבות והקיצורים. התיבות החסרות, הושלמו בדיוק. הספר כולו, עבר הגהה חדשה, ונוספו בו מראי מקומות והפניות.

ההשמטות שהיו פזורים בספר הכא והתם, הושבו למקומם על סדר הפרשיות, למען יהיו הדברים לעיני הלומד כספר השלם. כמו"כ דברי רבינו על מסכת אבות שנדפסו זמן רב לאחר שנדפס הספר על פרשיות התורה והמועדים, חוברו במהדורות מאוחרות יותר לספר הקדוש בחדא מחתא, אך דא עקא, מפוזרים היו באיזהו מקומן, חלקם בפני עצמם וחלקם בליקוטים זעיר שם וזעיר שם. במהדורת 'עוז והדר' סודרו כל אמרות הקודש על מסכת אבות כסדרם על סדר המשניות. כמו כן, מאמר שנכתב בדפוס ישן ונחסר מאמצעו - הושלם והוהדר על פי ספר 'שמועה טובה', שם נמצא המאמר כולו בתוספת מרובה על העיקר.

גולת הכותרת של מהדורה זו, היא המדור המיוחד של הביאורים, מדור שנערך ברוב עמל ויזע על ידי רבני בית המדרש של ממלכת התורה "עוז והדר" העומד תחת נשיאותו של הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, המחולק לשלושה ראשים כשכל אחד קובע ברכה בפני עצמו.

הראשון; בכל מקום ומקום שקיצר רבינו בדבריו לרוחב בינתו הטהורה, נתבארו ונתלבנו העניינים בטוב טעם ודעת. ובמקום שהיה בנותן טעם להרחיב ולהביא ממקורות נוספים שדנו וביארו בדברי רבינו וכיוצא בזה, הובאו דבריהם בשפה ברורה, שיהיו הדברים שמחים ומאירים כנתינתן מסיני.

השני; אשר בין ג' כרכי הספר המלאים מזן אל זן מנופת צופים וכל טעם מדברות קדשו של רבינו - הביא רבינו מראי מקומות לדברי חז"ל ורבותינו הראשונים. בכל מקום שהביא רבינו מדבריהם בקוצר אמרים וכדומה, הובאו דבריהם בשלמותם, למען יהיו לנגד עיני הקורא, וישיג פירוש וביאורי רבינו על דברי חז"ל ורבותינו שבכל דור ודור.

השלישי; נפלא ביותר, אשר כל ענייני הקבלה שהוזכרו רבות בדברי רבינו, והיו עד עתה כספר החתום בפני רבים וטובים החפצים להגות באמרי שפר, הושקעו בביאורם יגיעה רבה וכבירה, על ידי חבר תלמידי חכמים מופלגים שלהם ידיעה בענייני הסוד, ומעתה הם בבחינת דבר השוה לכל נפש המשתוקקת להבין ולהשכיל קושט אמרי יושר.

עוד חידוש מתבקש שנוסף למהדורה זו: לתועלת החפצים לחפש בתוך המאמרים ודיבורים הקדושים של רבינו על ענין מסוים, נערך במהדורה זו 'מפתח ערכים ונושאים' בסוף ספר דברים, שם יוכל כל מבקש ה', למצוא את מבוקשו ע"פ סדר הא"ב.

למען ידעו דור אחרון צדיק מה פעל הובאו בתמצית 'פרקי תולדותיו' של רבינו הקדוש זיע"א, בעל המחבר. תולדות ימי חייו הנאדרים בקודש, למען תהיה דמות דיוקנו של בעל השמועה עומדת לנגד עיני הלומדים את דבריו והוגים בספרו בקדושה ובטהרה, ללמוד מדרכיו ולדבוק בארחות צדקתו.

שלשה כרכים מפוארים אלו המגלמים בתוכם עמל של שנים, הגיעו לסיומן. "מכאן ואילך", מבהיר ריש מתיבתא "עוז והדר" הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, מי שעמד בראש צוות העריכה והתווה את דרכיה, "יהיה אפשר לכל יהודי בכל דרגה ורמה רוחנית, להבין ולהתענג על דברי תורתו של הקדושת לוי, שמכוונים היו להאיר את נפשו.

את צוות העורכים, תלמידי חכמים מופלגים, ניהל בהצלחה רבה הרב ישראל גולדברג הי"ו, שכבר הוכיח את מיומנותו להוציא לאור את ה"בני יששכר" המבואר ב-6 כרכים מבוארים ומפוארים, וכמעשהו בראשונה, זכה גם עתה להוציא לאור את הספר "קדושת לוי" במהדורה מבוארת ומפוארת, להרחיב ולהעמיק את ההבנה בדברי קדשו של רבינו הקדושת לוי.

המהדורה החדשה המפוארת יוצאת לאור הודות לתרומתו של הרבני הנגיד מוהר"ר יוסף זיכערמאן שליט"א, יהודי יקר שכל כולו התמסרות למען כלל ישראל, ולזיכוי הרבים, האוחז במעשי אביו מגדולי תומכי התורה בדורנו, הרב זאב וואלף זיכערמאן שליט"א, מחבר הספר הנודע בהיכלי קודש "אוצר פלאות התורה", אשר שניהם זכו להיות מהיושבים ראשונה בממלכת התורה, להרבות תורה ולהפיץ את דברה בכל דרך. זכות רבינו הקדוש תגן בעדו להצלחה בכל דרכיו ומפעליו.

בימים אלו, שבהם עולים מכל בתי ישראל קולות הקשר"ק, של נקיונות הפסח והמאמץ ברדיפה אחר כל משהו של חמץ, היה רבינו הקדושת לוי, מעורר ומליץ יושר לפני מלך מלכי המלכים. ומידה טובה מרובה, כאשר מבתי המדרשות ישמע קול ההוגים בספרו הקדוש אשר יש בו לזכך את הלב מכל סיג ופגם, בוודאי שיתעוררו זכויות לישועת ישראל.

ארדיטשוב זי"ע, שם שהפך נרדף לרחמים והמלצת טוב עבור ישראל, עד שאמרו צדיקים כי די באזכור השם 'בארדיטשוב' כדי לפעול התעוררות רחמים רבים בשמי מרומים.

עד כדי כך הגיעה הערצת הספר הקדוש הזה בין צדיקי הדורות, עד שהיו אדמו"רים מפורסמים שהיו מניחים את הספר הקדוש הזה על עמוד התפילה שלהם, כאשר היו יורדים לפני התפילה בימים הנוראים. וכשהיו מגיעים לדברי הפיוט "באין מליץ יושר מול מגיד פשע", היו נוטלים לידיהם את הספר, מנענעים בידם ומעוררים זכרון טוב כלפי מעלה ומתחננים "וצדקנו במשפט".

רק צדיקי הדורות, ידעו להעריך את גודל הטובה העצומה שעשה הבורא ית' עם ישראל, כאשר שתל את נשמתו המאירה של אותו קדוש בדורות האחרונים, עד שכפי שהעיד הרה"ק בעל ה'תפארת שלמה' מרדאמסק בספרו בפרשת כי תבוא – וכפל את הדבר שלוש פעמים בספרו הקדוש – כי "כמו שנשמע מאת כבוד אדומ"ר הרב הקדוש (החוזה) מלובלין זי"ע, שכל ששה עשר שנים שהיה הרב הקדוש מבארדיטשוב חי לפניו, הנה בכל יום ויום היה מייחד לו שעה אחת להודות ולהלל להשם יתברך, על אשר שלח לעולם הזה נשמה גדולה וקדושה של הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע", והדברים מבהילים.

ובכל ימיו אשר חי אותו גאון וקדוש, מסר את נפשו להשפיע תורה בלבות ישראל אהוביו. ואף לאחר פטירתו, הותיר לברכה את ספרו הקדוש והנורא 'קדושת לוי', אשר נדפס כבר בחיי חיותו. ובו העביר את משנתו, בסנגוריה על ישראל, כמו שהזהיר וכפל כמה וכמה פעמים בתוך דבריו (פרשת בא): "דהנה הבורא ברוך הוא לא בחר רק בישראל, לפיכך אין שום אחד רשאי לומר על ישראל שום דבר רע, רק ללמד זכות על ישראל", ובמקום אחר (פרשת חקת) מבאר, כי רק "זה שמוכיח את ישראל בטוב ... ומספר תמיד בצדקת ובגדולת ישראל כמה גדול כוחם למעלה, ראוי הוא להיות מנהיג על ישראל".

וכבר בצאת ספרו הראשון לאור עולם, נתקבל באהבה עצומה בכל תפוצות ישראל. וגדולי הדור קילסוהו בהסכמת קדשם, כאשר כתב הרה"ק בעל האוהב ישראל מאפטא זי"ע, כי כאשר קיבל את הספר ''מאוד נתתי שמחה בליבי ... וצדקה תחשב להחיות עם רב בספר קודש הזה ובוודאי זכות הגאון המחבר וקדושת ספריו יהיה למגן ומחסה בכל מקום אשר ימצאו, להטות עליהם כנהר שלום, והספרים אינם צריכים להסכמתי כי ממקור קדוש יצאו". וכפל את דבריו הרה"ק רבי אהרן מטשרנוביל זי"ע, בתוספת מרובה.

ומאז שהודפס החיבור הקדוש הזה, שב ונדפס שוב ושוב, בריבוי דפוסים ומתעסקים. דא עקא, שמרוב העתקות ומסדרים, נפלו בו במשך הדורות שיבושים רבים וטעויות העתקה מצערות. הגיע המצב לכך, שבהרבה מקומות היו דברי הספר חתומים ולא ברורים.

זאת ועוד, שמגודל מעלת הרה"ק המחבר, בהרבה מקומות, קשה להבין את דבריו, המתבססים על תועפות ידיעתו בכל מכמני התורה. ואין הדברים נהירים למי שעדיין לא מילא כריסו בדברי חז"ל. כך קורה שביותר ממקום אחד בתוך הספר, נדרש הלומד להקדים ידע תורני רב, כדי להבין את פשטות הדברים.

וכדרכם בקודש, באו רבני וחברי 'ממלכת התורה – עוז והדר', והביאו בכנפיהם את בשורת החידוש גם לספר הקדוש הזה, כבר לפני שנתיים ימים, לקראת ימי הפורים, יצאה לאור חוברת מהודרת, אשר הכילה את מאמרי רבינו 'קדושות לפורים', אשר היוותה למעשה הצצה לעבודת הקודש אשר התעסקו בה חכמי ורבני המכון לילות כימים. בימי החנוכה הבאים אחריהם, יצאה לאור חוברת נוספת, מהודרת ומפוארת כקודמתה, אשר הכילה בקרבה את מאמרי רבינו 'קדושות לחנוכה', כשעליהם חונים דברות קדשו לפרשיות וישב ומקץ. ובשלישית, לחג הפסח בשנה הבעל"ט, הופיעה בהדרה חוברת של מאמרי רבינו לפסח, שיר השירים וכללות הניסים. מני אז 'רבים אומרים מי יראנו טוב' ועתה יוצא לאור הסט כולו מחדש ברוב פאר והדר, במסגרת מפעלי תורת החסידות.

השינוי האדיר, ניכר מיד במבט ראשון. הדבר שמזדקר לפני הכל, זה הסדר החדש, האותיות מחכימות העינים והעימוד המקצועי, כמיטב המסורת של 'עוז והדר'. הקטעים הארוכים, חולקו בחלוקה מחודשת ומסודרת, שמאפשרת קריאה רצופה ושגורה. נוספו אלפי כותרות משנה בתוך המאמרים, אשר הם לעינים ללומד, למען ידע את אשר לפניו, וכבר בתחילת כל קטע יבין את ענין הדברים שעליהם נסובו אמרות קדשו. נפתחו כל הראשי תיבות והקיצורים. התיבות החסרות, הושלמו בדיוק. הספר כולו, עבר הגהה חדשה, ונוספו בו מראי מקומות והפניות.

ההשמטות שהיו פזורים בספר הכא והתם, הושבו למקומם על סדר הפרשיות, למען יהיו הדברים לעיני הלומד כספר השלם. כמו"כ דברי רבינו על מסכת אבות שנדפסו זמן רב לאחר שנדפס הספר על פרשיות התורה והמועדים, חוברו במהדורות מאוחרות יותר לספר הקדוש בחדא מחתא, אך דא עקא, מפוזרים היו באיזהו מקומן, חלקם בפני עצמם וחלקם בליקוטים זעיר שם וזעיר שם. במהדורת 'עוז והדר' סודרו כל אמרות הקודש על מסכת אבות כסדרם על סדר המשניות. כמו כן, מאמר שנכתב בדפוס ישן ונחסר מאמצעו - הושלם והוהדר על פי ספר 'שמועה טובה', שם נמצא המאמר כולו בתוספת מרובה על העיקר.

גולת הכותרת של מהדורה זו, היא המדור המיוחד של הביאורים, מדור שנערך ברוב עמל ויזע על ידי רבני בית המדרש של ממלכת התורה "עוז והדר" העומד תחת נשיאותו של הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, המחולק לשלושה ראשים כשכל אחד קובע ברכה בפני עצמו.

הראשון; בכל מקום ומקום שקיצר רבינו בדבריו לרוחב בינתו הטהורה, נתבארו ונתלבנו העניינים בטוב טעם ודעת. ובמקום שהיה בנותן טעם להרחיב ולהביא ממקורות נוספים שדנו וביארו בדברי רבינו וכיוצא בזה, הובאו דבריהם בשפה ברורה, שיהיו הדברים שמחים ומאירים כנתינתן מסיני.

השני; אשר בין ג' כרכי הספר המלאים מזן אל זן מנופת צופים וכל טעם מדברות קדשו של רבינו - הביא רבינו מראי מקומות לדברי חז"ל ורבותינו הראשונים. בכל מקום שהביא רבינו מדבריהם בקוצר אמרים וכדומה, הובאו דבריהם בשלמותם, למען יהיו לנגד עיני הקורא, וישיג פירוש וביאורי רבינו על דברי חז"ל ורבותינו שבכל דור ודור.

השלישי; נפלא ביותר, אשר כל ענייני הקבלה שהוזכרו רבות בדברי רבינו, והיו עד עתה כספר החתום בפני רבים וטובים החפצים להגות באמרי שפר, הושקעו בביאורם יגיעה רבה וכבירה, על ידי חבר תלמידי חכמים מופלגים שלהם ידיעה בענייני הסוד, ומעתה הם בבחינת דבר השוה לכל נפש המשתוקקת להבין ולהשכיל קושט אמרי יושר.

עוד חידוש מתבקש שנוסף למהדורה זו: לתועלת החפצים לחפש בתוך המאמרים ודיבורים הקדושים של רבינו על ענין מסוים, נערך במהדורה זו 'מפתח ערכים ונושאים' בסוף ספר דברים, שם יוכל כל מבקש ה', למצוא את מבוקשו ע"פ סדר הא"ב.

למען ידעו דור אחרון צדיק מה פעל הובאו בתמצית 'פרקי תולדותיו' של רבינו הקדוש זיע"א, בעל המחבר. תולדות ימי חייו הנאדרים בקודש, למען תהיה דמות דיוקנו של בעל השמועה עומדת לנגד עיני הלומדים את דבריו והוגים בספרו בקדושה ובטהרה, ללמוד מדרכיו ולדבוק בארחות צדקתו.

שלשה כרכים מפוארים אלו המגלמים בתוכם עמל של שנים, הגיעו לסיומן. "מכאן ואילך", מבהיר ריש מתיבתא "עוז והדר" הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, מי שעמד בראש צוות העריכה והתווה את דרכיה, "יהיה אפשר לכל יהודי בכל דרגה ורמה רוחנית, להבין ולהתענג על דברי תורתו של הקדושת לוי, שמכוונים היו להאיר את נפשו.

את צוות העורכים, תלמידי חכמים מופלגים, ניהל בהצלחה רבה הרב ישראל גולדברג הי"ו, שכבר הוכיח את מיומנותו להוציא לאור את ה"בני יששכר" המבואר ב-6 כרכים מבוארים ומפוארים, וכמעשהו בראשונה, זכה גם עתה להוציא לאור את הספר "קדושת לוי" במהדורה מבוארת ומפוארת, להרחיב ולהעמיק את ההבנה בדברי קדשו של רבינו הקדושת לוי.

המהדורה החדשה המפוארת יוצאת לאור הודות לתרומתו של הרבני הנגיד מוהר"ר יוסף זיכערמאן שליט"א, יהודי יקר שכל כולו התמסרות למען כלל ישראל, ולזיכוי הרבים, האוחז במעשי אביו מגדולי תומכי התורה בדורנו, הרב זאב וואלף זיכערמאן שליט"א, מחבר הספר הנודע בהיכלי קודש "אוצר פלאות התורה", אשר שניהם זכו להיות מהיושבים ראשונה בממלכת התורה, להרבות תורה ולהפיץ את דברה בכל דרך. זכות רבינו הקדוש תגן בעדו להצלחה בכל דרכיו ומפעליו.

בימים אלו, שבהם עולים מכל בתי ישראל קולות הקשר"ק, של נקיונות הפסח והמאמץ ברדיפה אחר כל משהו של חמץ, היה רבינו הקדושת לוי, מעורר ומליץ יושר לפני מלך מלכי המלכים. ומידה טובה מרובה, כאשר מבתי המדרשות ישמע קול ההוגים בספרו הקדוש אשר יש בו לזכך את הלב מכל סיג ופגם, בוודאי שיתעוררו זכויות לישועת ישראל.