הופיע ויצא ספר 'בת עין' המבואר

מהדורה מפוארת עם ביאורים ומקורות,

בתוספת מרובה של אגרות וליקוטים נבחרים, אמרים ומכתבים, הסכמות ושבחים, בעריכת חכמי מכון 'אור לישרים' שעל ידי מוסדות 'אביר יעקב' בנהריה ובהוצאת 'ממלכת התורה – עוז והדר'

 

סגולות רבות וישועות נפלאות נקשרו בשמו של אותו צדיק וקדוש, הרב הדומה למלאך ה' צבאות, הגאון הקדוש רבי אברהם דוב מאווריטש זיע"א, אשר אור תורתו הבהיק בספר 'בת עין' , שהיו צדיקים הקדמונים מחשיבים כל תיבה ואות שבספר הקדוש הזה עד לאחת, והיו מסלסלים באמריו ומקלסים את שמועותיו, ומשמרים דבריו כאישון בת עין .

מהדורתנו זו, אשר נוספו בה חידושים מיוחדים, הרי היא כצלוחית של בושם שעדיין לא בא כריחה הטוב. הספה"ק 'בת עין' זוכה לאור חדש ומקיף המאיר לארץ ולדרים, בהיקף עצום הכולל כמה וכמה מילי מעלייתא, חביבים כבבת עין.

זכתה מהדורתנו אשר לוותה בעצת וברכת כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, ובאגרת נרגשת ומיוחדת המצויה בראש הספר מפליג האדמו"ר בשבח המלאכה הגדולה אשר נעשתה בין בתרי הספר הקדוש הלז, על ידי עבדי ה' העומדים על המלאכה, הגה"צ רבי יהושע לייפער שליט"א, נשיא 'ממלכת התורה – עוז והדר', ואתו עמו הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש מתיבתא 'עוז והדר', אשר עשו רבות לההדרת הספר, בבחינת הכל מסייעים לעבודת המלך, להוציא דבר נאה ומתוקן.

האדמו"ר שליט"א כותב במכתבו, כי בכוחו של אותו צדיק רבינו הגדול רבי אברהם דוב זי"ע אנו בטוחים, שימליץ זכות ומישור לכל העוסקים והמסייעים בגשם ורוח, וישפיע רוב שפעת ישועות לכל הלומדים בספרו הקדוש הדין, שיוסיפו להם אריכות ימים ושנים, עם כוחות עלומים, עוד ינובון דשנים ורעננים, יבורכו בכל משאלותיהם ממרומים, נחת מרובה מבנים ובני בנים, נחלתם תגדל ותרב ללא מצרים , ויוסיפו כח וחיל במלאכת נאמנים!

ואכן, הספר הקדוש 'בת עין' במהדורותיו השונות אשר יצאו לאור מזה שנות דור, התקבל בחרדת קודש וביראת הרוממות בקרב רבבות אלפי ישראל, ביודעם ובהכירם כי 'תורה מן השמים' היא שניתנה לפניהם, אש שחורה על גבי אש לבנה, מכבשונם של עולמות העליונים, כאשר היה דבר ה' אל אברהם עבדו. חסידים ואנשי מעשה היו לומדים בספר בדחילו ורחימו, ובשמם של צדיקי קמאי נאמרו הפלגות מרובות על קדושתו המיוחדת של ספר זה.

הספר הופיע לראשונה בהוצאת נכד אחי רבינו בשנת תר"ז. היה זה, - כך מעיד שם המו"ל, על פי בקשת הרב המגיד רבי מרדכי מטשארנביל זי"ע אשר הכתבים היו לנגד עיניו וכאשר האירו לפניו כל עצמותיו נתמלאו גיל וחדוה וגזר אומר להביאם לבית הדפוס, ובתחילה אף נקב שמו 'תולדות אד"ם' לרמז בו שם המחבר. רבינו שברוב ענוותנותו לא חשב להדפיס חידושיו ודבריו שנאמרו על דרך המוסר ויראת ה' ולא ח"ו להתגדר בהם, ביטל דעתו וקיבל את גזירת המלך. בדחילו ורחימו העתיר במכתבו אל הרה"ק המגיד מטשארנביל שישים עיניו וליבו על רוב דברי הספר, אם לא כולו.

למפרע התברר כי רבינו גם שמר עמו את שם ספרו 'בת עין' שהוא גימטריא של שמו, ובין כתביו אנו מוצאים כי אילו היה יודע שרצון המגיד ה' אשר גם שמו ישתתף בספר הלז, וודאי היה מבטל רצונו לרצון יראיו ועושה רצון קדשו. בהזדמנות גילה הרב המחבר לתלמידו כותב תורותיו, רבי משולם זוסמאן מזיטאמיר זלה"ה, טעם לקריאת שם חיבורו 'בת עין', "מפני שהכנסתי בהכתבים קדושת ארץ ישראל אשר 'עיני ה' אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה". לטענת המדפיס הראשון הסכמת המגיד נשלחה אל הקודש פנימה אך בצוק העיתים וסיבות הזמן אבדה. בעקבות כך הגיה רבינו את ספרו שוב וזיקקו למען ייצא נקי לבית הדפוס.

במהדורה חדשה ומפוארת זו, בה הושקעה עבודת עריכה משובחת המלווה את כל הספר, אות באות, מתחילתו ועד סופו, דומה כי המזוקק זוקק לזך וטהור . בחלק העליון של כל עמוד מצוי לשון קדשו של רבינו, בפתיחת כל ראשי התיבות והקיצורים למיניהם, מחולק לפסקאות קצרות המוכתרות בכותרות משנה, כשהטקסט כולו מנוקד ומפוסק באופן קפדני ומדויק עד למאוד.

בשולי הדף מצוי המדור רב התועלת 'ביאורי החסידות', אשר כשמו כן הוא: ביאור מקיף ופרטני לבאר כל חמירא בדברי רבינו. ביאור זה משול כ'שיעור בספר הקדוש בת עין' הניתן על ידי תלמיד חכם מופלג הבקי בתורת רבינו בשלמותה, שכן בביאור זה מצוי כל פרט ועניין שיכול לסייע בהבנת דברי רבינו על בוריים, והלומד מסתייע בכך עד לאחת, להבנה מירבית ואיכותית של עומק המושג.

כדי שלא לפגום במרוצת הקורא בספר ובעיון הראוי, לא באו הביאורים באופן משולב בגוף דברות הקודש, כי אם במדור מיוחד, כאמור, כאשר הפניות המצויינות בתוך הדברים הם המראות מקום לביאורים ולהסברים. הלומד מעיין איפוא בדברי רבינו כיד ה' הטובה עליו, ובשעת הצורך הרי הוא נעזר בביאורים המחכימים ובתוספת ההסבר.

בשולי העמוד קובע את מקומו מדור 'ציוני החסידות'. מדור זו הוא מלאכת מחשבת של ממש, שכן מלבד מה שהביאו בלשונם הקדוש את כל אותם הפניות המצויות בספר הקדוש לדברי חז"ל ורבותינו הקדושים בספריהם, למען תחזינה עיני הלומד באותיות מחכימות, אף הוסיפו והביאו רעיונות מקבילים וסמוכים המשלימים את דברי רבינו, אותם אספו משלל רב של ספרי חסידות ומוסר, הן מתלמידי הבעל שם טוב זיע"א והן משל הראשונים כמלאכים. בד בבד גם נוספו רעיונות אשר נאמרו על ידי תלמידיו ושומעי לקחו כהמשך וכתוספת לדבריו הקדושים, כאשר מבין כולם תסתיים שמעתא.

המעיין במדור זה יראה תיכף ומיד את ההשקעה העצומה שנעשתה בבירור מקחו של רבינו, ובגילוי צפונותיו שהיו טמירים ונעלמים עד כה. ואין מהגוזמא לקבוע כי מדור זה הוא כמשבצות זהב בתוכו נתונים אבני החן היקרות, מרגניתא דלית ביה טימא, של רבינו הקדוש, ומעתה אורם הצח והמצוחצח מאיר שבעתיים.

תוספת מרובה על העיקר הוא מדור 'אגרות וליקוטים' אשר לא נראה עוד כבושם הזה. מדור זה מכיל מאות עמודים של חידושי תורה ודברי חסידות, מנהגים והליכות מלכי בקודש, תשובות הלכתיות, הסכמות ואגרות, מנהר היוצא מעדן רבינו מאווריטש זיע"א, אשר נלקטו כעמיר גורנה מתוך מאות ספרים מעתיקי השמועה, וזה עתה נאספו לפונדק אחד, כשהם ערוכים ומסודרים בסדר נכון ומדויק. כיוצא בזה גם נאספו אגרות מכתבים והסכמות מקן קולמסא של רבינו, דברים היפים לשעה ולדורות, אשר כמה הלכתא גבירתא איכא למשמע מינה.

חשיבות מיוחדת מצויה בפרקי התולדות של רבינו, אשר נכתבו ביד אמן ובעט סופר להפליא. לצורך כתיבת תולדות אלו נאספו אלפי פיסות של מידע ביוגרפי על רבינו ופעליו, ומהם נארגה מסכת החיים, המחולקת בסידור נכון, ומוגשת בשפה קולחת וברורה.

בסיום הספר נקבע מקום למפתחות מקיפות, ביניהם גם מפתח עניינים מיוחד המאפשר למצוא פנינים ודברי חפץ לפי נושאים וערכים, כשמפתח זה כולל הן את עצם ספר 'בת עין' והן את עבודת הליקוט המשובחת והיו לאחדים ביד כל דורש ומבקש ה'.

על מלאכה גדולה ומיוחדת זו הופקדו חכמי ורבני מכון 'אור ישרים' שעל ידי מוסדות 'אביר יעקב' – 'אור מאיר שמחה' שבנהריה, בראשות הגאון הרב שלמה אביחצירא שליט"א, אשר טרחו ויגעו להוציא דבר מתוקן מתחת ידם לשם ולתפארת, כאשר כל העוסקים במלאכה עושים את מלאכתם נאמנה, בסילודין וברגשות קודש, לדובב שפתיו של אותו צדיק, עיר וקדיש שמשמיא נחית להאיר לארץ ולדרים.

שיתוף פעולה ייחודי עם 'ממלכת התורה – עוז והדר', אשר סייעה ותמכה במלאכת העריכה וההפקה, הביאה את התוצאה המבורכת אשר לפניכם היום, כאשר בטוב טעמה ודעתה ולאור רוב הניסיון שצברה עד כה, השלימה את הספר על הצד היותר טוב בעיצוב נפלא ומרהיב עין.