אור בהיר כאור החמה מזהיר

עם הופעת שלושת הכרכים הראשונים ממהדורת ספר הזוהר הקדוש המבואר 'הכתר והכבוד' - 'אדרא רבא' ו'אדרא זוטא'

זכה דורינו לממש ולמשש את שאליו היו הדורות הקודמים שואפים ונכספים. אוצרות תורה וגנזים דמיטמרן, גליין לן, רבבות אלפי ישראל הוגים כיום בתורה הקדושה וְיָבינו במקרא במשנה ובגמרא. דווקא עלינו, הדור האחרון המכונה 'דור עקבתא דמשיחא' נגה אור בעָצמה, להאיר ולהנהיר החשיכה העבותה, בבחינת "והיה עקב - תשמעון". ועל של עתה באנו, עם הופעת האור הגדול של הזוהר הקדוש עם הביאור המשולב 'הכתר והכבוד', להודות להלל ולספר, כי זכינו למטמוניות האור שהיה גנוז, ועתה הגיעה עת רצון והתנוצצות ניצוץ האורה, ורבים יאותו ויתענגו מטובה.

כי רבים אומרים מי יראנו טוב, טוב היינו תורה, ומתחננים, נסה ה' עלינו אור פניך, גלה כבוד מלכותך והופע עלינו רוח חכמה ובינה, למען דעת סתר דברי תורתך העמוקים, ובעבור תהיה בפינו כדבש עָרֵב צוף מתיקותה הפנימית והנסתרת. זכינו וזכה דורינו שתהא התורה הנגלית ואף גם זאת החכמה הנסתרת והעמוקה, ערֵבה ונתונה כשולחן ערוך, בפיות כל עמך בית ישראל. כי הדורות הראשונים חרשו וזרעו בזיעת אפם ביגיעה מרובה להכין הדרך, ואנו אין לנו אלא קנין פירותיהם ופירי פירותיהם לטובה ולברכה, ומשולחנם קא אכלינן.

וכזאת מצינו לבעל הסולם זי"ע בהקדמת פירושו, שכתב כי הטעם שזכינו לסתרי תורה בימינו אין זה אלא בזכות מלאכתם הרוחנית המופלגת של אבותינו הקדושים מדורי דורות, ובזכות עבודת הבירור של כל הדורות – שהיא עבודה רבה, קשה ועצומה בלי שיעור וגבול מידה – זכינו עתה בדורות המאוחרים, השפלים והנמוכים, לאכול מפירות מלאכתם, ורק בזכותם יאיר עלינו אור חדש בשוב ה' ציון בב"א.

וזה דבר הכרכים הראשונים מן המהדורה המפוארת הרואים אור בימים אלו ועיקר המלאכה, מלאכת שמים, שנעשתה ביד עבדיו היראים: כמעשיהם של חברי ורבני ממלכת התורה 'עוז והדר', אשר יצא שמם לתהילה בכל מקצועות התורה, לאנהורי אנפין ולאדפוסי אידרא, כך נקטו ועשו בהניפם ידם לקרב ולבאר תורתו של האי תנא, עיר וקדיש דמשמיא נחית, תורתו של רשב"י, ובספר 'הזוהר הקדוש עם הביאור הכתר והכבוד' אנו זוכים לביאור ופירוש בלשון צח ונקי השוה לכל נפש, משולב בתוך דברי הזוהר ומותאם לכלל לומדיו.

בראשונה יצא לאורה ביאור כל חלקי הפשט שבאדרא רבא ואדרא זוטא, על ידו יתקרבו נפשות רבות להאיר לנשמתם, כי דיבורי התנאים הקדושים באים במהדורה זו בלשון קל ופשוט, כך תוכל כל נפש שוקקה להשביע ולרוות צמאונה, להאיר חשכתה באור המאור הגדול בוצינא דנהורא, ובדא ניפוק מן גלותא.

מלאכת עריכת הספר, לסדרו כיאה וכנכון, הופקדו בידיהם האמונות של חכמי מכון 'אור לישרים' שעל ידי ישיבת 'אביר יעקב' שבפקודת כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד חי אביחצירא שליט"א שמרה רוחם במלאכת ההדפסה וביאור ספר הזוהר הקדוש בביאור משולב, בהיותו לעורכים לעיניים בכל מלאכת הקודש.

מעלותיה של המהדורה רבו מספור, ולא העלינו מתוך קסת הסופרים אלא טיפין טיפין דיו, לדעת רזיה וסודותיה: דברי קישור ופתיחה הוקדמו לכל מאמר באדרא, ובסוגיות מסועפות באו הקדמות מפורטות המכניסות את הלומד בסוד עומקן של רזי המאמר, אשר דבריו משולבים בביאור הערוך בלשון צח וקל, בבהירות יתירה לפתוח ליבות הקוראים והמעיינים, ועליהם סביב יחנו ההערות אשר בהם מקורות הביאורים וציונים נוספים להרחבת היריעה והעשרתה.

בשולי וצידי העמוד מצויים כותרות צד המתמצתים את תוכנו של מאמר, כדי שיוכל הלומד לסכם או לחפש אחר הנושא אותו מבקש, כל אלו מלאכת חרש וחושב שנעשתה על ידי מקובלים ידועי שם, וממשיכה להיעשות על ידי צוות מצומצם של גאוני קבלה עצומים ומופלגים בהדרכת גדולי המקובלים שליט"א.

מלאכת קודש מפוארת אשר דרכה וסדר עבודתה הוטוותה על ידי ריש מתיבתא "עוז והדר" הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, אשר לצדו חברו חבורת גאונים מקובלים ובני עליה, שמעשיהם מרובים מחכמתם ויראתם קודמת לחכמתם, חברי מכון "אור לישרים" שבראשות הרב הגאון מוהר"ר שלמה אביחצירא שליט"א, ואלו עמלו ויגעו לילות כימים להשלים המלאכה בטוב טעם ודעת, ביארו הגיהו, העירו והאירו לארץ ולדרים באור יקר ומופלא. בראש הספר אף הובאה הקדמה מיוחדת אודות לימוד הזוהר הקדוש.

וכדי להשלים התורה הטהורה בכל מיני תיקון ואורה, אף מאמרי הזוהר הקדוש גופן נערכו מחדש. על פי ביאורי המפרשים שהובאו בביאור המשולב, נוקדו ופוסקו דברי הזוהר הק' וחולקו לקטעים לנוחות הלומדים. ניפוי אחר ניפוי כסולת נקיה ביררו העורכים את הגירסא שנתבארה בביאור המשולב, כאשר באותיות מיוחדות הובאו שאר הנוסחאות והגירסאות השונות. עיון מעמיק בפרקי המבוא מלמדנו להועיל כי מלאכה זו ארוכה מארץ מידה, בהיות ובידינו מצויות גירסאות רבות מכמה וכמה פירושי גדולי הדורות שכתבו דבריהם על נוסחאות שונות לדברי הזוהר.

תורה מחזרת אחר אכסניא שלה, וזכתה ממלכת התורה 'עוז והדר', אכסניית התורה הגדולה בדורינו בראשות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, אב"ד באר משה מאנסי יע"א, אשר משמיא קזכו ליה להרבות תורה ולהגדילה בכל תפוצות ומחנות ישראל, ועתה זכה להיות אושפיזכן לספר הזוהר הקדוש המבואר, להחיות עם רב בכל חלקי הפרד"ס.  

מעתה ועדי נזכה לגאולת עולם ברחמים בזכות האי ספרא קדישא, יתענגו עמא קדישא הדין על רוב טובו ועומק סודותיו – המוגשים לקהל עדה וישראל באופן היותר קרוב אל הפשט, לתת חלק ונחלה לכל מבקש ומשתוקק, לטעום ממי דעתה של תורה. ועתה חושו והביאו ברכה אל בתיכם והחישו גאולתינו ופדות נפשינו ובא לציון גואל במהרה.