הלכות לבין המיצרים

הרב שמואל יוסף שטיצברג שליט"א

מח"ס שערי הברכה ומרבני העיר בית שמש

י"ז בתמוז

 • ליל י"ז בתמוז מותר באכילה ושתיה, וחיוב הצום הוא מעלות השחר בלבד[1]. אך הרוצה לקום משינתו כדי לאכול לפני עלות השחר, צריך לעשות תנאי מקודם שאינו מקבל את התענית[2]. [ואף שבכל השנה נהגו להחמיר ע"פ הזוהר שלא לאכול לפני עלות השחר, מ"מ בתענית נהגו להקל בזה]. ואם לא עשה תנאי, אסור לאכול, אך אם רגיל תמיד לשתות לאחר שקם מהשינה, יכול לשתות[3].
 • י"ז בתמוז מותר ברחיצה, ובעל נפש יחמיר בזה כמו בתשעה באב, אבל מותר לרחוץ גופו בצונן, וכן מותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין[4]. וטבילה במקוה חמה מותרת בכל גווני אם קשה לו לטבול בצוננים[5].
 • חולה אף שאין בו סכנה פטור מלהתענות ואסור להחמיר על עצמו[6]. ולכן מי שיש לו חום או סחרחורת וכדו', פטור מתענית, וראוי לעשות בזה שאלת חכם.
 • שטיפת הפה אסורה בתענית ציבור. אך מי שיש לו ריח מהפה וכדו' והוא מצטער מזה, רשאי לשטוף את הפה בתענית, אך יזהר לכפוף את ראשו ופיו למטה כדי שלא יכנסו המים לגרונו[7]. ובשעת הצורך מותר אפילו לנקות את שיניו עם משחת שיניים, ובלבד שיזהר שלא יכנס לגרונו[8].

~*~

בין המיצרים

ברכת שהחיינו

 • אין מברכים שהחיינו בימים אלו על פירות חדשים, שכיון שזה זמן פורענות אין כדאי לומר 'שהחיינו לזמן הזה'[9]. ונוהגים שלא לברך שהחיינו אפילו בשבת. ומי שצריך לאכול פירות לצורך בריאות, כגון נשים וכדו', מותר לאכול את הפרי בלא לברך שהחיינו, שבמקום חולי לא קיבלו את האיסור[10].
 • כלים או בגדים יקרים שיש שמחה בקנייתם, אסור לקנותם או להביאם לביתו בימי בין המיצרים, כיון שאסור אז לברך ברכת שהחיינו. ואפילו שמקובל אצלנו שבד"כ אין מברכים על כלים חדשים, מ"מ כיון שעצם הקניה גורמת שמחה, אין לקנות ולא לחדש אותם בבין המיצרים, כיון שזה ימי אבילות[11]. אמנם בגד או כלי פשוט שאין צריך לברך עליו שהחיינו אפילו מעיקר הדין, אין חשש לחדש אותו בבין המיצרים[12]. ולגבי קניית והזמנת רהיטים בחנות, אם רק מזמין את הרהיטים בבין המיצרים, והם מגיעים לביתו לאחר תשעה באב, אין בזה איסור כלל.
 • לגבי קניית מזגן וכדו', ראוי להימנע מלכוין את קנייתו בבין המיצרים, כי זה בכלל כלים חשובים. אך מי שאירע שצריך לקנות מזגן בימים אלו, כגון שהתקלקל לו המזגן וכדו' והוא זקוק לכך, מותר לקנותו.
 • יש שנהגו שאין נותנים מתנות חשובות בבין המיצרים, ואפילו ספרים לבר מצוה וכדו'. אבל מתנה פשוטה מותר, והכל לפי הענין. ויש שהקילו בזה אפילו בתשעת הימים[13].

 

ריקודים ומחולות

 • אסור לעשות ריקודים ומחולות בימים אלו[14], ואין שומעים כלי זמר, וכן טייפ שמשמיע כלי זמר.  ונוהגים שאין רוקדים אפילו בשבתות של בין המיצרים, ואפילו כשיש שמחות בשבת כגון קידוש או בר מצוה.
 • לגבי טייפ המשמיע שירה בלבד ללא כלי זמר, [הנקרא נגינה ווקאלית], דעת כמה פוסקים שזה אסור מעיקר הדין כמו כלי זמר, כי אין זה "שירה בפה", אלא "כלי" המשמיע קול זמר[15]. ויש פוסקים שהקילו בזה בימי ספירת העומר אבל לא בבין המיצרים[16].
 • קטנים שהגיעו לחינוך, יש לחנך אותם שלא לשמוע כלי זמר בימים אלו[17]. ומותר לנגן בגני ילדים לתינוקות שלא הגיעו לחינוך, באופן שאין למנגנת הנאה מזה. אבל אסור להשמיע כלי זמר במסיבות שיש בהם הנאה לגננת ולהורים[18].
 • לגבי לימוד נגינה, יש שכתבו שלצורך פרנסה מותר[19]. ויש שכתבו להחמיר שלא ללמוד נגינה בבין המיצרים[20]. ואם הוא עדיין בשלב הלימוד, והוא מנגן רק לשם לימוד ואינו נהנה מכך, מותר לנגן, אבל אם נהנה אסור[21].

 

דינים שונים

 • דיני בין המצרים נוהגים כבר מליל י"ז בתמוז, לגבי שמיעת כלי זמר וכדו'[22].
 • לגבי טיולים וכדו', יש להקפיד שלא ללכת בימי בין המיצרים למקום סכנה[23].
 • רחיצה מותרת בבין המיצרים ולא כמו בתשעת הימים. ולכן מותר ללכת לים ובבריכה בימים אלו, ואפילו מי שלא הלך קודם י"ז בתמוז, אלא שיש להיזהר מאד שלא להיכנס למקום שיש בו חשש סכנה[24].
 • שיפוץ וכן סיוד הבית מותרים בבין המיצרים. ויש שהחמירו בדברים שעשויים רק לנוי וציור שלא לעשותם בכל בין המיצרים[25].

הוי שקוד ללמוד תורה, "הוי" בגימ' כ"א, הם הכ"א יום שבין י"ז בתמוז לט' באב. (אמרי אמת ליקוטים)

 

שבת מברכים אב

 • בשבת מברכים אב, אין אומרים אב הרחמים, וזה שונה משבת מברכים סיון שאומרים אב הרחמים משום שהם ימי הספירה.

~*~

 

[1] שו"ע (סי' תק"נ ס"ב) ומשנ"ב (סק"ז).

[2] שו"ע (סי' תקס"ד ס"א).

[3] אך לכתחילה ראוי להתנות אפילו לשתיה, שו"ע (שם) ומשנ"ב (סק"ו).

[4] עיין בשו"ע (סי' תק"נ ס"ב) ובמשנ"ב (סק"ו) ובשעה"צ (סק"ח).

[5] עיין בכף החיים (סי' תקנ"א ס"ק ק"צ).

[6] משנ"ב (סי' תק"נ סק"ד).

[7] שו"ע (סי' תקס"ז ס"ג).

[8] שו"ת מנחת יצחק (ח"ד סי' ק"ט).

[9] שו"ע (סי' תקנ"א סי"ז) ומשנ"ב (סקצ"ח).

[10] משנ"ב (שם סקצ"ט).

[11] כן הורה הגר"ש ואזנר שליט"א (מבית לוי, בין המיצרים תשס"ה עמ' ח'). ~ מלבד במקום שיש הפסד, או כשלא ימצא לקנות לאחר תשעה באב, שמותר לקנות ולהביא לבית כלים ובגדים חדשים, אך יחדש אותם רק לאחר בין המיצרים.

[12] משנ"ב (סי' תקנ"א סקמ"ה). ועיין גם בשו"ת קנין תורה (ח"א סי' ק"ט סק"ה).

[13] כן הורה הגר"ש ואזנר שליט"א, שמתנה אינה בכלל האיסור של כלים חדשים.

[14] משנ"ב (שם סקט"ז).

[15] כן הורו הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ שליט"א. וכ"כ לאיסור בשו"ת אז נדברו (ח"ח סי' נ"ח) ובשו"ת ציץ אליעזר (חט"ו סי' ל"ג).

[16] עיין בשו"ת אגרות משה (ח"א סוסי' קס"ו).

[17] כיון שזה אבילות דרבים, שו"ת אגרות משה (ח"ד סי' כ"א סק"ד).

[18] כן הורה הגרי"ש אלישיב (הלכות חג בחג פ"ז הע' 34) לגבי ספירת העומר.

[19] עיין בבה"ל (ס"ב ד"ה ממעטים),

[20] כן הורה הגר"ש ואזנר  שליט"א.

[21] כן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל (סידור פסח כהלכתו פי"ב סקט"ז) לגבי ספירת העומר, ועיין גם בשו"ת אגרות משה (ח"ג סי' פ"ז).

[22] כן המנהג, ועיין גם בשו"ת שבט הלוי (ח"ח סי' קס"ח סק"ז, ובח"י סי' פ"א סק"ב).

[23] עיין בשו"ע (סי"ח).

[24] כן מורה הגר"ש ואזנר שליט"א.

[25] כן מורה הגר"ש ואזנר שליט"א, ע"פ האליה רבה (סי' תקנ"א סק"ד) שלא נכון לצייר בכל בין המצרים.