מסרים לחיזוק בענייני השעה - הקדוש ברוך הוא ציוה "ונשמרתם"