בבית ההוראה של הגרש"א שטרן שליט"א – רב מערב בני-ברק:

מעמד נרגש לרגל הוצאת סדרת שו"ת 'שביבי אש'

על הלכות שבחלק אורח חיים – בהוצאת ממלכת התורה 'עוז והדר'

ישראל בן דוד

אין שומר מצוות במערב בני ברק ובעולם היהודי כולו, שאינו מכיר את בית ההוראה של הגאון הגדול הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"א מגדולי הפוסקים בדורינו, תלמידו המובהק של מרן בעל שבט הלוי שליט"א. בכל ימות השנה, זהו חדר שממנו יוצאת הוראה להמונים. המוני פונים מכל קצווי תבל, עושים את הדרך לכאן עם שאלות של איסור והיתר, טומאה וטהרה. תלמידי חכמים ופרחי רבנות, מתאמצים לזכות לעשות 'שימוש' באותה 'לשכת הגזית' שממנה דבר ה' והלכה יוצאת.

אחרי עשרות שנים שהחדר הזה יודע בעלי דינים מתנצחים, גאונים מתדיינים וספרים נפתחים, התקיים המעמד ההיסטורי. קומץ נבחר של תלמידי חכמים ומקורבים, זכה להכנס אל הרגע ההיסטורי הזה של 'יומא טבא לרבנן'. אווירה נרגשת אפפה את כולם. שתיית ה'לחיים' הזו, סיכמה עשרות שנים של עמל ויגיעה, אלפי לילות ועשרות אלפי שעות של כתיבה וליבון.

במרכז השולחן ניצבו בהדר ארבעת הכרכים החדשים והבוהקים של היצירה החדשה והמונומנטאלית ספר שאלות ותשובות - 'שביבי אש' שיצאו זה עתה מבית הדפוס. מדובר בארבעה כרכים גדושים העוסקים בשלל נושאים הלכתיים שבחלק אורח חיים שבשלחן ערוך.

אחרי עשרות שנים שהגאון המחבר שליט"א, נושא בעול הוראת הדור ומתווה את דרכם של ארגוני הצלה וצדקה בארץ ובעולם, מה שמטבע הדברים הביא אל שולחנו מאות שאלות חמורות שהזמן והתפתחות הטכנולוגיה גורמים. את אותם נושאים שטרם נידונו בספרי ההלכה הקדומים, ליבן הגרש"א רבות עם גדולי ופוסקי הדור שדלתם פתוחה לפניו, בראשם מרנן בעל שבט הלוי שליט"א ומרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ועוד רבים מגדולי ופוסקי הדור זצ"ל ויבלחט"א.

עלעול קל בין דפי הספר, ילמד על רוב האוצרות שאצורים בו. דומה שאין לומד הלכה בן-זמנינו שיכול לוותר על מרבץ מרגליות עצום שכזה. בירורים וחידושים על כל סדר יומו של היהודי, הלכות תפילה, קריאת שמע וברכת הפירות. כרך גדוש להלכות שבת, ועוד כרכים להלכות פסח ולכל המועדים.

הרגע המרומם נפתח, כאשר הגרש"א שליט"א נכנס אל החדר. רק עיניו המצועפות הצליחו להסגיר את ההתרגשות הגדולה הגועשת בקרבו. סביב השולחן כבר הסבו קבוצה נבחרת של מורי הראה ויושבי על מדין, עם אברכים חשובים תושבי מערב ב"ב ובעיקר לומדי בית המדרש 'מתיבתא' שהגרש"א עומד בנשיאותו ומשמיע בין כתליו שיעורי תורה והלכה רבים. לצד אלו בלטה במיוחד משלחת רבני ועורכי 'ממלכת התורה עוז והדר', שבנשיאות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, שזכו להוציא לאור את הספר החשוב בדרכם המפוארת.

כדרכה של תורה וכדרכם של לומדים, ההתרגשות הגדולה תורגמה על אתר לדברי הודיה נרגשים. מיד לאחר שתיית 'לחיים' ומיני תרגימא, פתח מורינו הרב בדבריו הנלהבים שההתרגשות נמסכה בכל מילה שלהם. ברוב ענווה, הודה הגרש"א לנותן התורה, על כל החסד ומתנות החנם שהשפיע לעם ישראל. אשר זיכנו לעסוק בדברי תורתו, וללמד את בני ישראל הלכה.

בעיניים דומעות הזכיר הגרש"א את שנות נעוריו. כאשר אביו ז"ל, נפטר בצעירותו והוא נותר לבדו יתום בודד בעולמו. אב לא היה לו וגם רב לא למדו. ורק בחסד ה' ובזכות אבות, זכה להצליח לעסוק בתורה ולהעמיד תלמידים. ועל הזכות הגדולה של עתה, להקים בית הוראה ובית מדרש ולהפיץ תורה ויראה.

בדברו על הספר ועל מאות התשובות שבו, נשא הגרש"א דברים נלהבים שיועדו לאוזני מורי ההוראה הרבים שהסבו בחדר: "הרבנים ומורי ההוראה, צריכים לדעת שהם מחויבים לקבל את פני כל השואלים בסבר פנים יפות, להתנהג אליהם באבהות ולנסות לעזור להם ככל יכולתם. ולא לעשות ח"ו את עבודת הקודש כפקידות יבשה שאין בה נשמה יתירה.

"לא די לו למורה הוראה שהוא עונה על מה ששאלוהו וזהו", קרא הגרש"א, "החובה והזכות מוטלת עלינו להתייחס יפה לכל דורש. כי לא כדורות הקודמים דורנו, כי דורנו, דור יתום והנפשות חלושות, שמפני גערה אחת ינוסון וימנעו מלשאול וללמוד". הגרש"א, אף סיפר על מקרים שהתוודע להם באופן אישי, על אנשים שחדלו לשאול משום ש"הרב לא התייחס מספיק יפה". וודאי שאין הדבר תירוץ, והביישן שלא למד ולא שואל עתיד ליתן את הדין, אך על מורי הוראה להתאמץ בענין זה, וכבר אמרו חז"ל 'הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות'.

בסיום דברי ההוראה, חזר הגרש"א להודות על שזכה לראות את עולמו בחייו, להשלים את הדפסת הספר החשוב הזה. הוא הקדיש ונשא דברי ברכה במעלת 'ממלכת התורה - עוז והדר' בנשיאות הגה"צ רבי יהושע לייפער שליט"א אב"ד 'באר משה' במאנסי, "בית שמגדלין בו תורה והפצתה". שלקחו הספר בחיבה והוציאו ברוב פאר והדר, בכלי מפואר. ובחתימה ייחל שלא יכשל בדבר הלכה, ושיתקבלו הדברים לרצון לפני מלכי רבנן ושיזכה להמשיך ולהדפיס את כל שאר הכתבים על כל סדר השלחן ערוך.

מיד לאחר מכן, כיבד הגרש"א שליט"א את הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א מראשי 'ממלכת התורה – עוז והדר' שעמד לימינו בהדפסת החיבור בכל שלביו לשאת דברים. בתוך דבריו הנלהבים שנסובו על הפרשה ועל עניינא דיומא, קרא הגרמ"מ ונשא בשבח החיבור והמחבר: "מורינו הרב שליט"א הוא הדוגמא הנכונה לאדם החי על קידוש ה' בלא להתחשב בנוחות. מורינו הרב שליט"א מכתת רגליו ממקום למקום, משיעור לשיעור, כדי ללמד תורה והוראה לישראל.

"כאשר אנו מתבוננים בהיסטוריה ומתעניינים כיצד ספר פלוני זכה שיתקבל ויתבדרו דבריו בבי מדרשא, ואילו ספר אחר שלא נופל ממנו באיכותו, מי יודע ממנו. התשובה היא: כי אותו מחבר מסר נפשו למען כבוד ה', הוא הסכים לקפוץ לתנור כאותם צפרדעים שבמצרים שקפצו לתנור. ולכן קיבל את השכר הגדול שביקש דוד המלך כמו שאומרת הגמרא (יבמות צו:): אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב (תהלים סא) 'אגורה באהלך עולמים', וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים? אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה.

"ואכן, מורינו הרב שליט"א כבר זכה שיהיו דבריו מתבדרין בבי מדרשא. שיעסקו במשנתו. ועתה הוסיף וזכה שספריו נכנסו תחת אכסניה של תורה, כשב"ה אנו עומדים ברגע הגדול הזה של הוצאת ספרי שביבי אש ברוב פאר והדר, על ידי ממלכת התורה 'עוז והדר', שבנשיאות האי גברא רבא, מקים עולה של תורה, מורינו הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, שזכה בדורינו לעשות כמעשי רבי חייא, להפיץ ולרומם קרנה של תורה, באין דומה לו".

בסיום הדברים, יצאו התלמידים הרבים בשירה סוערת לכבודה של תורה. איחלו לרב המחבר שליט"א "ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור", שיאריך ימים על ממלכתו ויזכה להמשיך ולהפיץ דברי התורה ברוב עוז והדר. כאשר הם מצטרפים לשאלת הלומדים הרבים ומורי ההוראה אשר בפיהם שבה ונאמרת המשאלה מתי יזכו לראות את החלקים הבאים בשאר חלקי שו"ע יוצאים לאור עולם לתועלת לומדי התורה.