במעמד מרומם נחנכה ספריית ענק של 'ממלכת התורה - עוז והדר' בציון הבבא סאלי זי"ע בנתיבות

משא הקודש של האדמו"ר רבי ברוך אביחצירא שליט"א היה בשיאו של המעמד, לשמחת התורה ולכבוד לומדיה * הספריה הענקית של כל ספרי 'עוז והדר' עומדת לרשות מאות לומדי בית המדרש ולטובת רבבות פוקדי הציון הקדוש

מעמד רב רושם התקיים ביום חמישי בעיר נתיבות, באתר הציון של מרן סידנא בבא סאלי זי"ע, לחנוכת הספריה הענקית של מאות ספרי 'ממלכת התורה - עוז והדר' שהוקמה בהיכל המפואר של בית המדרש שעל קבר הצדיק, שבין כתליו שוקדים מאות תלמידי חכמים, ברשת הכוללים הענפה שבראשות הרה"ג רבי משה אביחצירא שליט"א, בנו של כ"ק האדמו"ר רבי ברוך שליט"א.

את המעמד הנחה מנכ"ל המוסדות ר' גואל ועקנין, שבירך בשמחה את חנוכת הספריה, והודה בשם כל חברי ההנהלה ולומדי הכוללים, לממלכת התורה 'עוז והדר' שבנשיאות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, על הזכות והכבוד שהוענקו לבאי המקום הקדוש, כאשר מיטב יצירות וספרי הפאר מבית 'עוז והדר' ניצבים לתפארה בהיכל הגדול, סמוך ונראה לאתר הציון, מקום אותו פוקדים רבבות יהודים מדי חודש בחדשו, והביע את הערכתו והוקרתו לאורח הדגול הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש מתיבתא 'עוז והדר', שהגיע להשתתף במעמד הגדול יחד עם משלחת מרבני "עוז והדר".

תחילה התכנסו האורחים בחדרו של האדמו"ר שליט"א שם נשא מדברותיו על התקופה שאנו מצויים בה בעקבות משיחא, והאריך בדברים אודות אביו הקדוש סידנא בבא סאלי זיע"א. האדמו"ר גם שמע מהאורחים על הפעילות הענפה של ממלכת התורה "עוז והדר", וציין כי 'הספר' בגימטריא 'משה', כמאמר הזוהר הקדוש שהגאולה תבוא בזכותו של משה רעיא מהימנא.

לאחר מכן נכנסו ובאו האורחים החשובים אל תוך ההיכל המפואר והגדול, שם נכחו ראשי ישיבות וראשי הכוללים, רבני העיר והקהילות, לצד עסקנים נכבדים וציבור בני התורה. המעמד נפתח בדברי שבח לכל העוסקים במלאכת הקודש כל אחד בשמו הטוב. ולאחר מכן נתכבד לשאת דברי תורה ריש מתיבתא הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א שדבריו נשמעו בקשב רב, תחילה פתח וציין את מאמרו של רבי אלעזר במדרש רבה על פרשת השבוע (ראה), שהסייף והספר ירדו כרוכים מן השמים, ואמר הקב"ה לישראל, אם תעשו מה שכתוב בספר הזה - אתם ניצולים מן הסייף הזה, ואם לא תעשו וכו'. ומדברים אלו נמצאנו למדים כמה גדולה היא הזכות של ישראל בהיותם עוסקים בתורה, שמצלת מכל רע, ומגינה על כל בני הדור.

כן הביא את דברי ה"קדושת לוי" שדרש את הפסוק בפרשתנו 'לשכנו תדרשו ובאת שמה', ורמז כי 'שמה' אותיות 'משה'. ואפשר לפרש דבריו על פי המובא בתיקוני הזוהר על הפסוק בתהלים 'ממכון שבתו השגיח', שגם הם ראשי תיבות 'משה', כדברי חז"ל שמשה היה שקול כנגד כל ישראל, וכל אחד מישראל צריך להיות לו בחינת 'משה', כי באמצעות כוחו של משה, כוח הצדיק, הקב"ה משגיח על כל ישראל. וזה הפירוש 'ובאת שמה', כי על ידי בחינת 'משה' ניתן לבוא למדרגה השראת שכינה, כבחינת 'לשכנו תדרשו'. והוסיף להביא את דברי הר"ן  המפורסמים שכתב כי כוחם של הצדיקים אינם רק בחיי חיותם, אלא גם אחרי מותם. ומפני זה אמרו חז"ל שראוי להשתטח על קברי הצדיקים ולהתפלל שם, כי התפילה במקום כזה תהיה רצויה יותר.

המהר"י מינץ בדרשותיו בהספדו על מרן הבית יוסף זי"ע קרא עליו את הפסוק בפרשתנו 'לשכנו תדרשו ובאת שמה' ודרשו על ענין סילוקו של צדיק, כי כל החכמים הקדושים ותלמידי חכמים יש להם יחס ודמיון למשכן ולבית המקדש, שכשם שהשכינה שורה במשכן באמצעות הקרבנות, כך הצדיקים נעשים מעון ומשכן לשכינה באמצעות לימוד התורה וקיום המצוות. ודרש המהר"י עוד בביאור הפסוק 'לשכנו תדרשו ובאת שמה', כי יש חובה 'לדרוש' את מקום 'משכנו' של הנפטר ותחנותיו, כי בכל מדינה עיר וכפר נתפשטו ספריו אין בית אשר לא נתמלא כולו מאור תורתו. וכך יש לומר גם על הצדיק הקדוש בבא סאלי זיע"א היכן שהולכים בעולם, בכל מקום שתדרשו, ובאת שמה. הכל שחים אודות קדושתו ונוראותיו.

 

במקום קדוש זה, סיים הרב פומרנץ, עליו ניתן לדרוש את הפסוק 'לשכנו תדרשו ובאת שמה', בו מתקבצים רבבות מכל קהילות ישראל, הוא מקום מתאים להציב את כל הספרים החדשים, הספרים המבוארים, ומכללם ספרי אביר יעקב אבי השושלת, לזכות את הרבים ולהיטיב עם קהל הלומדים, החובשים את ספסלי דבי מדרשא בישיבה שעל קברו של צדיק וקדוש ישראל מרן הבבא סאלי זי"ע. עוד האריך בדבריו אודות חשיבות ניצול הזמן בכל עת ללימוד התורה, ועל מעלתם של הלומדים תורה לשם שמים.

לאחר מכן זכו המשתתפים לשמוע את משא הקודש של האדמו"ר שליט"א, אשר הרחיב בדבריו על קדושת המקום וסגולותיו, אשר בו נפקדו יהודים רבים, הבאים לשפוך שיח ותחינה בזכותו של הצדיק, אשר גם בחייו היה מושיע את ישראל באהבתו אותם, ואהבה זו ממשיכה גם אחרי הסתלקותו, להשפיע ישועה וברכה על כל קהילות ישראל. גם דרש בכוחם של הצדיקים לבטל גזירות קשות, כמו שאמר הכתוב 'ויגזור אומר ויקם לך', שצדיק גוזר והקב"ה מקיים, וכמו כן הצדיק יכול לבטל גזירות שמים, בכוחו ובסגולת מעשיו.

עוד דרש בכוחם של הצדיקים, אשר יכולים להמתיק את הדינים ולקרב את ביאת המשיח, באהבתם את בני הדור, בענוותנותם ובפשטות הליכותיהם, על דרך שנקראו 'שוכני עפר', כי בזה נרמז היותם שפלים בעיני עצמם, כלשון התפילה 'ונפשי כעפר לכל תהיה', כי אז יש בכוחם לפעול למען כלל ישראל. וכן היו הליכותיו בקודש של מו"ר אבי זי"ע, שהיה נוהג עם עצמו בפשטות מופלאה, וכל חייו והנהגותיו היו רק למען הכלל, באהבתו אותם ובדאגתו להם.

ועל זה דרש האדמו"ר את המשך הפסוק באיוב, האמור בצדיקים: 'ועל דרכיך נגה אור', כי לכאורה יש לדייק, מדוע נקט הכתוב לשון 'דרך', הלא בצדיקים הוא אומר תמיד לשון 'אורח', כאמור 'אורחות צדיקים' וכדומה. אלא יתכן לפרשו על מעלת הצדיק, מו"ר אביו הבבא סאלי, שהיתה מטרתו בכל מעשיו להיטיב עם הבריות ולהוסיף מלכות שמים בכל העולם. ובכך הזריח אור של תורה ויהדות בכל 'דרך' שבעולם, להדריך את ישראל ב'דרך' התורה וקיום המצוות.   

האדמו"ר שיבח את רבני 'עוז והדר' על תרומתם העצומה לעולם התורה בדורנו, והדגיש את התועלת העצומה שתבוא לכל קהל הפוקדים בזכות הספרים החדשים, כי התורה היא הדרך היחידה המסוגלת להחזיק את ישראל בגלותם, ובודאי כל הפוקדים את הציון הקדוש, הבאים להתחמם באורו ולקבל על עצמם עול מלכות שמים וקיום המצוות, יתענגו על הספרים ויאורו באור התורה.

האדמו"ר שליט"א גם האריך בדרושים נפלאים על הצפיה לגאולה המשותפת לכל קהילות ישראל, ועל הנהגות אביו הצדיק הבבא סאלי זי"ע שהיה משתוקק בתמידות לגאולת ישראל. עוד הרחיב ברמזים נשגבים בפסוקי הגאולה ובפרשיות הנחמה. בסיום דבריו בירך האדמו"ר את כל המשתתפים, ואת כל עם ישראל, שיזכו במהרה לגאולה שלימה, בנחמת ציון ובנין ירושלים.

בסיום המעמד נשא דברים בנו של האדמו"ר, רבי משה שליט"א, שבירך את ראשי ממלכת התורה 'עוז והדר' על מלאכתם המופלאה בההדרת הספרים, מכל חלקי התורה, ועל התועלת העצומה שיש לקהל הלומדים בכל רחבי העולם מיצירות הפאר היוצאות מבית 'עוז והדר'. בדבריו הפליא את השומעים בתיאור התמדתו העצומה של זקנו הבבא סאלי זי"ע, ועל מעלותיו הנשגבות אותן רכש ביגיעתו בתורה.

קהל המשתתפים התקבץ בסיומו של המעמד, ועמד משתומם אל מול הספריה הענקית, על פני עשרות מטרים, בה שוכנים לתפארה מאות רבות של ספרי 'עוז והדר', בש"ס ובאגדה, בהלכה ובמוסר, בתורתם של הראשונים והאחרונים זי"ע, וביניהם ניתן להבחין היטב במבחר ספרי מרן 'אביר יעקב' זי"ע, שנערכו ע"י רבני ועורכי 'עוז והדר', עם ביאורים והוספות חשובות, וכן נערכו ונסדרו ברוב פאר והדר הזמירות והפיוטים של מרן הבבא סאלי זי"ע, הטמון סמוך ונראה, ורוחו חופפת על המקום הקדוש, השולח קרני אור וקדושה לכל רחבי הנגב.