סט ספרי 'בני יששכר' השלם והמפואר בששה כרכים, מבוארים ומשוכללים

פנים חדשות ומאירות לתורתו של הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב, כשספרו הנודע 'בני יששכר' יוצא לאור במהדורה שכמותה לא היה ובתוספת אוזניים לתורתו: הערות והארות, ציונים ומראי מקומות, בעריכה מושלמת ומוקפדת המשתרעת על פני כל ששת הכרכים

מספרי היסוד של החסידות הוא הספר הקדוש 'בני יששכר', הספר אשר עליו נקרא שמו של רבן ומאורן של ישראל, רבינו צבי אלימלך שפירא מדינוב זיע"א, תלמידם הגדול של רבותינו, הרה"ק החוזה מלובלין, האוהב ישראל מאפטא והרה"ק רמ"מ מרימינוב. ספר זה העוסק במועדי וזמני השנה, בימי השבתות ובימים הטובים, התקבל באהבה ובחיבה אצל שלומי אמוני ישראל אשר נכספה וגם כלתה נפשם לטעום מיערת הדבש של תורת החסידות בשפה ברורה ונעימה, והיה כל דורש ומבקש ה' ימצא את שאהבה נפשו בספר זה, להתענג על ה' ולשבוע מטוב נהורא.

 

דבר המתבקש היה איפוא כי ספר נכבד זה ייצא במהדורה חדשה אשר תאיר את עיני הלומדים ותסייע להם להבין את כוונת קדשו של רבינו המחבר. ואכן, בואו ונחזיק טובה ל'ממלכת התורה – עוז והדר', בנשיאותו של מורינו הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, אשר טרחו והוציאו דבר מתוקן וכלול בהדרו מתחת ידיהם: מהדורה משוכללת ומפוארת, בת ששה כרכים, אשר כל מידה טובה שמנו חכמים מצויה בה, כמסורת זו שבידם להעלות על שולחן מלכים את התורה המפוארת כשהיא בכלי מפואר.

 

בראש ובראשונה סודרו דברי רבינו עצמם על הצד היותר טוב ובתכלית היופי וההידור. נערכה הגהה קפדנית בעינא פקיחא, כשבמסגרתה סוקלו המוני שיבושי-דפוס וטעיות-סופר שליוו את המהדורות הקודמות. כל ראשי התיבות נפתחו למען ירוץ הקורא בו. צויינו רבבות מראי-מקומות לכל ההפניות הרבות אותם מזכיר רבינו. המשפטים פוסקו ונוקדו בניקוד מלא, ורצף הדברים חולק לקטעים המעוטרים בכותרות מרכזיות וכותרות-משנה המסכמות את הנידונים בתמציתיות ובבהירות.

גולת הכותרת של עבודת העריכה המוקפדת היא במדור הביאורים וההערות, שם עמלו חכמי ורבני 'ממלכת התורה – עוז והדר' בראשות הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש 'מתיבתא – עוז והדר', אשר בהכוונתו ובהדרכתו המסורה והדקדקנית עמלו חבר תלמידי חכמים חסידים הבקיאים בתורת רבינו, לעשות את המיטב כדי לסייע ביד הלומד ולהאיר את עיניו. בכל מקום בו נצרך תוספת ביאור, ניתן למצוא במדור זה את ההסבר כשהוא ניתן בבהירות מקסימלית, באר היטב. כשבד בבד מצורפים מקבילות והפניות לכל דברי חז"ל המצוטטים בגוף הספר יחד עם תוספות נכבדות מספרי רבותינו הראשונים והאחרונים, ציצים ופרחים מספרי החסידות והמוסר, כי מכל אלה תסתיים שמעתתא בטוב טעם ודעת, עד כי כל הרואה יאמר ברקאי.

כיון שספרא רבא היה רבינו מדינוב, הרי שפעמים רבות דברי תורתו עשירים במקום אחר, ומה שקיצר במקום אחד הרחיב במקום אחר, כך שהמבקש לקבל תמונה שלמה מתורתו של רבינו עליו לראות לנגד עיניו את דבריו בעניין זה במכלול ספריו הקדושים, ולתועלת זו אף הוצב בסדרה זו מדור מיוחד בו לוקטו כעמיר גורנה ובאו לפונדק אחד יתר דברי רבינו העוסקים מעניין לעניין באותו עניין ויחדיו יהיו תמים לירד לשורש הדברים ולהבינם כראוי.

הספר חולק לששה כרכים: הכרך הפותח מיוחד לענייני שבת וראש חודש, כרך נוסף מכיל את מאמרי חודש ניסן, ואילו בארבעת הכרכים הנוספים מצויים שאר החודשים. והוא ניתן להשגה בשני פורמטים, אשר הצד השווה שבהם כי הם מאירי עיניים ונוחים במיוחד ללימוד ולהעמקה.

ניתן להשיג את הסט כאן או במוקד המכירות 22-55-66 1-800