המדריך השלם להלכות והליכות שנת השמיטה לכל בית יהודי.

זכה דורנו לכך שמקצועות רבים בתורתנו הקדושה התעטרו בספר מיוחד המוקדש להם, לחקור וללבן את כל פרטיהם ודקדוקיהם ולהגישם כשולחן הערוך לפני אחינו בני ישראל. כתוצאה מהרגל זה, מתבלט במיוחד חסרונם של אותם המקצועות אשר עדיין לא זכו לספר מקיף, ובמיוחד מקצועות כאלו שיש בהם פרטי דינים רבים הדורשים יד-אמן שתסדרם על הצד היותר טוב.

הסדרה החדשה מבית היוצר של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א ראש בית ההוראה 'באר ישראל' וריש מתיבתא 'עוז והדר' נותנת תשובות מלאות ומספקות, כשגולת הכותרת שלה היא הספר החדש: "הליכות השביעית" – אנציקלופדיה ערוכה ומקיפה על כל ענייני שנת השמיטה, מתוקן ומסודר בטוב טעם ודעת, דבר דבור על אופנו, בלשון בהירה וקולחת.

אנו עומדים בחדשים הראשונים של שנת השמיטה, ואין לך כמעט בית בישראל אשר לא מתעוררות בו שאלות כהנה וכהנה בדברים מצויים ומעשיים, ובתוכם שאלות כאלו הדורשות מענה מיידי וברור. וככל שאנו מתקדמים בתוך מעגל השנה, הרי שקצב השאלות גובר ומתרבה והם נעשים מקיפים סוגיות רבות בחיי היום-יום.

ברור שישנם יחידים שלדאבוננו אין להם כל שאלות וספיקות, וזאת מאחר שהם אינם מודעים כלל להמוני פרטי הדינים המקיפים אותם בשנת השמיטה. אם בכל שבת רגילה, למשל, יש לו לאדם הממוצע מסורת אבות וזכרונות מבית הוריו, מה שבפעמים רבות לכל הפחות מעורר אותו לדעת כי על דבר פלוני יש לו לשאול מורה הוראה, הרי בשנת השמיטה דבר זה חסר בהחלט: שנת השמיטה בהיותה באה פעם אחת בשבע שנים, שונה לחלוטין משבת הבאה מדי שבוע בשבוע, ומשכך קורה שאנשים כלל אינם יודעים כי מעשה כזה או פעולה אחרת צריכים שאלת חכם והוראת רב כדי מה לעשות.

אולם אף אלו שכבר יודעים את עיקרי ההלכות בצורה ערטילאית, מתמודדים הם עם קושי רב כשעליהם למצוא תשובה מיידית וברורה לשאלה שהתגלגלה לפתחם: מותר או אסור? לכתחילה או בדיעבד? וכל זאת מאחר ואין בידם ספר מקיף שיעמוד במקום זה ויספק תשובות לכל אופן או פרט בו יכולות להתעורר השאלות.

הספר שלפנינו 'הליכות השביעית' הוא הבשורה הטובה לכל בית יהודי בשנת השמיטה! הספר 'הליכות השביעית' הוא זה שיעיר את עיני הלומדים בו לדברים כאלה שעד היום היו רבים דשים בו בעקביהם מחמת חוסר ידיעה והוא זה שישמש כתל תלפיות לכל שאלה המתעוררת ובאה בשנת השמיטה.

ייחודו של הספר הוא במתכונת סידורו המוצלח, בשפתו הקולחת והרהוטה, בחלוקה ההגיונית בה מחולקים פרקי הספר וסעיפי המשנה, ובחדות ההלכות הכתובות בו. ספר זה נועד להיות ידידותי ושווה לכל נפש, ומשכך הוא כתוב וערוך בצורה שכזאת שאפילו ילד יוכל לחפש ולמצוא בקלות את התשובה לכל שאלה.

רבנים משכמם ומעלה עברו על כל תוכן הספר, בעיון רב ובדקדוק גדול. הכניסו את מנורת-זהב זו אלף פעמים לכור הביקורת, וסיקלו מתוכו כל מכשול וחסרון, כשבסופו של דבר הם הכריזו ואמרו: עוד לא נראה כבושם הזה! זכתה שנת השמיטה כי יעטרוה במלבושי כבוד ובאצטלא דרבנן – בספר שכולו מלוקט מתורתם של רבותינו הפוסקים, החל מדברי הרמב"ם ונושאי כליו, דברי רבותינו הראשונים כמלאכים ועליהם הוראות גדולי האחרונים, ועד לפסקי-דיניהם של מרן ורבנן גדולי ומאורי הדור אשר מפיהם אנו חיים ואת מימיהם אנו שותים.

בהסכמות המופיעות בראש הספר אנו מוצאים התבטאויות נדירות ומיוחדות המהללות את הגאון המחבר ואת שבח מעשהו הגדול, אשר אזר כגיבור חלציו והוציא מתחת ידיו דבר שלם ומתוקן, דבר נאה ומתקבל, אשר בוודאי ראוי שיהיה בכל בית יהודי.

לך נא ראה כמה עמל ויגיעה רבה הושקעו בכל פרט ופרט לפאר ולרומם ספר זה ולשכללו על הצד היותר טוב, עד כדי כך שבכל אותם מקומות אשר נאמר עליהם כי טוב מראה עינים הובאו תמונות המחשה מפוארות ויפות המציגות את העניין, ובמקרים רבים הם טובים יותר מאלף מילים, וזאת מלבד ההשקעה המופלגת בעיצוב נוח, בגופנים קריאים וברורים, ובאיכות הדפסה מעולה.

בדברים מלהיבים מאת כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד אביחצירא שליט"א מנהריה בהסכמתו והקדמתו לספר, אנו נוכחים לראות את חיבתו ויקרתו לכבוד הגאון המחבר שליט"א, ואת הערכתו הנפלאה לחיבור הנפלא המאגד בתוכו את כל דיני השביעית, הפותח שערים לכל עדה ומנהג, כולם אהובים וכולם ברורים, ובחתימתו הטביע את ברכתו הנפלאה למחבר ולכל הנלווים אליו.

הספר עצמו מחולק לשמונה מדורים מרכזיים, ובכל אחד פרקים רבים, כשעל כולנה פותח את הספר מבוא מקיף המסדר את המצוות התלויות בשנת השמיטה, לצד דברי זירוז וחיזוק למקיימי כל אותם המצוות הנוטלים שכר הרבה והברכה מצווה ועומדת להם, וביותר בגודל החובה ללמוד את דיני שביעית הרבים ולהיות בקי בהם.

המדור הראשון של הספר עוסק בהלכות שמיטת הארץ, ובו מסודר כעמיר גורנה כל אותם המלאכות האסורות בשביעית, כשנוסף גם הוא: הוראות מפורטות ונחוצות לטיפול נכון וראוי בגינות וחצרות בשנת השמיטה.

מדורים נוספים עוסקים בהלכות פירות שביעית, קדושת הפירות, הפקרתם, דיני ספיחים, איסור סחורה ודיני ומועדי ביעור פירות שביעית, איסורי אמירה לנכרי ודיני פירות נכרים בהתאם למנהגי הקהילות, כשבד בבד מוקדשת התייחסות מיוחדת לסוגיה שהסעירה רבים וטובים והיא קביעת גבולות ארץ ישראל, בהצגה מלאה של הדברים בבהירות וברהיטות; בהלכות שמיטת כספים הכולל גם את כל דיני פרוזבול ואופן עשייתה; ומצות הקהל החשובה והחביבה, מתוך תקוה ותפילה שבשנה הבאה נזכה כולנו לקיימה בבנין בית הבחירה במהרה.

דבר חידוש הוא מדור 'פניני הלכה' והוא אוסף עניינים הלכתיים אשר נידונו זה מכבר מעל גבי מהדורת הש"ס הידועה 'מתיבתא' אשר נתקבלה באהבה ובחיבה אצל רבוות אחינו בני ישראל, ועתה נאספו כל אותם העניינים הקשורים לשנת השמיטה בתוספת מרובה ובסדר חדש ומתוקן.

קובעים ברכה לעצמם מדור לקט מדרשים מתוך אגדות חז"ל העוסקים בענייני שנת השמיטה, כשחכמה ומלאכה יש בזה, כשתיכף לאחריו מצוי מדור 'פניני הספר אור החיים הקדוש' אשר הגאון המחבר החזיק בעץ החיים וזכה לברר מקחו של צדיק זה מכבר בהוצאת ספרי 'אור החיים המבואר' ושאר ספרים, ועתה נלקטו מדברות קדשו הנעימים בעניין שנת השמיטה.

המדור החותם את הספר קובע ברכה לעצמו: קובץ תשובות ממרן הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א, אשר השיב בכתב ידו למחבר הספר על שאלות רבות שנתעוררו בעת עריכת הספר, בצירוף ברכתו להוצאת הספר, ובכך נתחוורו כשמלה הלכות עמומות ועניינים חשובים ונצרכים.

ביני לביני ניתן למצוא בספר דברים מחודשים אשר לבטח יעוררו הד רחב בעולם התורה. כדוגמא בעלמא נציין לאוסף מרהיב-עין של נוסחאות שטרות פרוזבול אותם כתבו גאוני ומצוקי ארץ, מהם שטרות נדירים ביותר ומהם שהובא גם צילום מעצם השטר המקורי. מלבד עצם ההלכות אותם יש ללמוד ולדייק מכל תג ותג אשר בדברי רבותינו, הרי שמילתא אלבישייהו יקירא וחביבות גדולה היא אצל באי היכלי התורה לראות בעיניהם אותם נוסחאות שרבותינו דקדקו בכתיבתם כיד ה' הטובה עליהם.

ומעניין לעניין יצוין כי ייחודו של ספר זה שאין הוא קובע מסמרות בכל אותם סוגיות בהם נחלקו גדולי הדורות, כמו בסוגיית פירות נכרים ועוד כיוצא בהם, אלא מאסף הוא לכל המחנות להביא את כל השיטות על מכונם, כשההוראה הברורה היא שכל אחד ימשיך ויאחוז בדרכי אבותיו ורבותיו.

אין האמור כאן אלא מקצת שבמקצת שבח ספר נכבד זה, אשר כאמור מהוה חלק מתוך סדרה חשובה ונחוצה, אשר מתוכה כבר ראו אור בעבר ספר הליכות המועדים על הלכות ארבעה מינים, ועוד היד נטויה אי"ה להמשיך במלאכת הקודש, כשמכאן שלוחה ברכתנו להגאון המחבר שליט"א כי יהי ה' עמו ויעל להגדיל תורה ולהאדירה בהפצת התורה ובהאדרתה.