לקראת ימי הפורים הבאים עלינו לטובה: "מקרא מפורש – מגילת אסתר"

כרך נוסף לסדרה המבוקשת והפופולרית 'מקרא מפורש' על התורה בהוצאת "ממלכת התורה – עוז והדר"

 

איכשר דרא ורבים אשר זכו ונאותו לאורה של סדרת הספרים המפורסמת 'מקרא מפורש' וזה מכבר בקשו ואמרו מי יראנו טוב כזאת אף על ספרי הנביאים והמגילות, וקבלו זה עתה את תחילת מבוקשם עם העלאתו על שולחן מלכים של ספר "מקרא מפורש – מגילת אסתר", בהוצאת מפעל התנ"ך המבואר שעל ידי "ממלכת התורה – עוז והדר" אשר נודעו בשערים המצויינים כחברים המוציאים מתחת ידיהם דברים נאים ומתוקנים כיד ה' הטובה עליהם.

אין צורך להאריך בשבח מעלת סדרת "מקרא מפורש" אשר כבר נתקבלה באהבה ובחיבה אצל רבבות אלפי ישראל בכל מקומות מושבותיהם, בהיותה אבן יסוד בהבנת פסוקי התורה על בוריים בכלל לפשוטו של מקרא ופירושו של 'פרשנדתא' – רש"י הקדוש בפרט, כשהביאור ניתן ללומד כשהוא משולב להפליא בתוך דברי הפסוקים ובתוך פירוש רש"י, ואדניו מבוססים ומושתתים על יסודות התורה שבעל פה, דברי חז"ל בגמרא ובמדרשים, יחד עם דברי רבותינו המפרשים לדורותיהם, כשהכל ערוך ומתוקן בשפה ברורה ונעימה, קולחת ושוטפת, למען ירוץ המעיין בו וישכיל מכל אשר לפניו.

מתוך הכרה בחשיבות הבהירות והסדר, למען יהיו הדברים כמונחים בקופסה, הונח דגש מיוחד על צורת ההגשה הכללית, הפותחת תחילה לכל בהקדמות ודברי רקע נחוצים לכל פרק ולכל נושא חדש, כאשר בכך מקבל הלומד את הפרספקטיבה הנכונה מאספקלריית רבותינו מעתיקי השמועה לדורותיהם, וממשיכה בכותרות נלוות יחד עם ציונים והערות באופן רציף ומלא, כאשר בהם מקבל הלומד הן את מראי המקומות המדוייקים לכל דבר והן תוספות של ביאורים נחוצים להשלמת העיון וההבנה.

כל מעלות אלו, ועוד יותר מכך בהיותם ייחודיים למגילת אסתר, מצויים בכרך החדש "מגילת אסתר – מקרא מפורש" אשר זה עתה יצא לאור כמיטב המסורת המשובחת של העוסקים במלאכת הקודש הידועים כתלמידי חכמים מופלגים אשר ידם רב להם לאוקמי גירסא ובביאור אורייתא.

את החיבור החדש פותח מבוא ענק למגילת אסתר בו ניתנים מיטב הפרטים ההיסטוריים על המגילה ומחברה, זמן חיבורה וסגנונה, יחד עם פרטים רבים על התקופה הכללית וכל המקומות והאישים המוזכרים במגילה. כאשר לא זו אף זו: בכדי להקל על הלומד ניתנו טבלאות מפורטות, שסודרו ביד אמן, בהם ניתן להבין היטב את השתלשלות המאורעות על ציר הזמן.

דגש מיוחד ניתן על הגהת לשון המקרא בדייקנות עצומה, וסידור כל סימני הניקוד המתגים וטעמי המקרא תוך הקפדה שלא לשנות ולא כלום מהמקובל בידינו מדורי דורות. לצד זה ערכנו מחדש את "תרגום יונתן" בהגהה מדוקדקת וזהירה מהשיבושים שהכניסו בו דפוסים שאינם מוסמכים. ובעיקר, נעשתה מלאכת ליטוש דייקנית ורחבה לפירוש רש"י בהשוואה לדפוסים קדמוניים ודווקנים.

גולת הכותרת של החיבור הוא הפירוש המשובח הן על לשון המגילה והן על פירוש רש"י, כאשר הפירוש מוגש ללומד תוך כדי שהוא משולב להפליא בגוף הלשון, תוך הכרה ואבחנה בין גוף הדברים לתוספת ההסבר והפירוש שבאו עמם. הפירוש עצמו מנוסח להפליא בשפה נוחה וברורה, דבר דבור על אופנו, במתק שפתיים ובלשון קולחת, ויש בו כדי להסיר מעקשות ולסקל כל מכשול בהבנת פירוש המגילה.

בשולי הפירוש קבעו את מקומם הציונים וההערות אשר אף הם יצירה בפני עצמה, שכן מלבד ציון כל מראי המקומות אשר על פיהם נבנה הפירוש, גם נוספו ובאו בו שביבי חכמה ופניני דעת מאוצרם המנוצר של חכמי הדורות, אשר יש בהם כדי להוסיף ולהרחיב את הפירוש הבסיסי, גם לרבות פירושים נוספים ומקבילים, ועוד כיוצא בזה.

הנותן בעין יפה וטובה הוא נותן, ובספר זה אף הודפסו כל ברכות המגילה, לפניה ושלאחריה, יחד עם הפיוטים המקובלים לאמרם אחר קריאת המגילה, כשהם מבוארים בביאור המשולב כמיטב מסורת 'מתיבתא'. כיוצא בזה נדפסו סדר ההלכות והמנהגים לקריאת המגילה. בהמשך הספר גם נדפס גם "תרגום שני" על כל המגילה, כשהוא מנוקד בקפדנות, ונוסף עליו פירוש 'פתשגן הכתב' להמדקדק רבי מרדכי וינטורה ז"ל, וכפי שנדפס בשנת תק"ל באמשטרדם.

על כל המלאכה הגדולה הזאת היה גדול עומד על גביהם, הלוא הוא האי גברא רבא הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, אב"ד "באר משה" במאנסי ונשיא 'ממלכת התורה – עוז והדר', ואתו עמו יד ימינו הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש מתיבתא, אשר הגדילו תורה והאדירוה במפעלותיהם הנשגבים עד הנה, ובמפעל 'מקרא מפורש' שהוא מיהלומי כתרה של תורה. יהי ה' עמהם להוסיף ולהרבות פעלים לתועלת כלל ישראל.