מבית היוצר של 'ממלכת התורה – עוז והדר': "מגילת אסתר – מתיבתא" – מהדורת גאלדבערגער

כרך נוסף בסדרת 'מתיבתא' המפורסמת לתהילה

 

כותל המזרח של ארון הספרים היהודי מתעטר זה מכבר בסדרה הענקית והמונומנטלית 'מתיבתא', שתחילתה בקרוב למאת הכרכים שיצאו לאור על הש"ס, המשכה בסדרות הביניים כמו על 'מסכת אבות', וסיומה, נכון לעתה, בכרכים היוצאים לאור על השבתות ומועדי השנה, כאשר הכרכים הראשונים מסדרה זו על 'זמירות שבת' ועל 'הגדה של פסח' ועוד זכו להצלחה מסחררת תיכף עם הופעתם, וזה עתה התבשרנו בכרך החדש על 'מגילת אסתר' שיצא לאור זה עתה, כלול בהדרו, לשם ולתפארת.

הצד השוה שביצירת ענקים זו של 'מתיבתא' הוא שהמעיין מקבל לידיו 'הכל בכל מכל כל' על הנושא אותו הוא לומד, החל מפירוש בהיר ומלוטש המשולב בלשון הטקסט, כשגולת הכותרת היא אוצר ביאורים מורחב הכולל את כל דברי רבותינו הראשונים וגדולי האחרונים כשהם מעובדים ומסוגננים בצורה קולחת ובסדר מתוקן, וכלה בשלל תוספות ומדורי עזר הנצרכים בכל כרך לפי עניינו על הצד היותר טוב.

מוניטין יצאו להם לכרכי 'מתיבתא' בכל העולם כולו, עד כי בצדק ייאמר כי כמעט ואין בנמצא בית כנסת או בית מדרש בו ארון הספרים אינו מתהדר בכרכי המתיבתא לתועלת פוקדי מקום הלימוד. המראה האופייני של כרכי ה'מתיבתא' המפוארים מהווה את צורתו החיצונית של ארון הספרים, כאשר במרבית המקרים הכרכים מצויים יותר על השולחנות מאשר בארונות הספרים, וזאת לגודל נחיצותם והתועלת הרבה שהלומדים מפיקים מהם.

אלפים רבים אשר טעמו וראו כי טוב בוחרים לרכוש לעצמם את מהדורת 'מתיבתא' למען יוכלו להגות בתורה בשבתם בביתם ובלכתם בדרך. ואכן, לתועלתם ובכדי להקל עליהם ניתן לרכוש את מהדורת המתיבתא בצורות שונות של גדלים וכריכות, למען ישוטטו בהם ותרבה הדעת בישראל.

ה'מתיבתא' הפך איפוא להיות חלק בלתי נפרד מצורת הלימוד ומאופן הלימוד אצל רבבות אחינו בני ישראל, כאשר יש כאלה שמשתמשים בו כספר עזר, בד בבד עם לימוד הגמרא, למשל, ב'מהדורת פריעדמאן' הידועה. ויש כאלה שמלכתחילה קובעים את לימודם בתוך גמרא זו. המדורים הפופולריים ביותר של אוצרות המפרשים העיונים והביאורים הם נכסי צאן ברזל למבקשים להעמיק בעיונה של תורה, כשנעזרים בהם הן מגידי השיעורים מחד גיסא והן שומעי לקחם מאידך גיסא, כשאלו כאלו מרחיבים בהם את אסמי בקיאותם להגדיל תורה ולהאדירה.

תועלת מיוחדת מצויה ב'מתיבתא' כאשר בה מונגשים אלפי ספרים אשר אין יד הכל ממשמשת בהם, אם בגלל נדירותם ועתיקותם, כשהעתקים מצויים בבתי נכאות הספרים בלבד, אם בשל האותיות השבורות בהם הם נדפסו, ואם בגלל סגנונם הקדמון אשר אינו נהיר לצורבים בני ימינו. ואילו ב'מתיבתא' נעשתה מלאכת מחשבת של איסוף דברי התורה שנדפסו בהם, תוך כדי עיבודם והעלאתם על שולחן מלכים באופן נהיר לחלוטין.

מתוך רבבות התגובות אשר הגיעו אל 'ממלכת התורה – עוז והדר' בשבח ומעלת מהדורת 'מתיבתא' החל מתחילת דרכה, השכילו העושים במלאכת הקודש, ובראשם האי גברא רבא הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א אב"ד 'באר משה' במונסי, ואתו עמו יד ימינו הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש מתיבתא ומחולל הרעיון הנשגב, כי אכן לציבור יש צורך אמיתי ומהותי בסדרה זו, הן על הש"ס והן בשאר מקצועות התורה, כאשר מתוך כך החליטו להרבות את ספסלי בית מדרש זה ולהוציא לאור את סדרה זו גם על מועדי השנה.

אין לתאר ואין לשער את עוצמת ההתלהבות שאחזה בציבור עם הוצאת 'הגדה של פסח – מתיבתא', כאשר תיכף ומיד עם ההוצאה נמכרו ממנה עשרות אלפי הגדות, בגדלים שונים. היה זה מחזה נפרץ לראות בכל 'שלושים יום קודם החג' בהם עוסקים בהלכות החג את אחינו בני ישראל מהלכים כשהגדות ה'מתיבתא' תחת שכמם; בבתי הכנסיות ישבו אלפים והגו בהגדות בחשק עצום, כשהשיא הגיע ב'ליל הסדר' בו אומדן זהיר העלה כי למעלה מרבבה ערכו את הסדר מתוך הגדה זו, כאשר הם מצטטים אמרות שפר ורעיונות מתוך אוצרות ההגדה. מאחורי הפרגוד אף נודע על כמה מגדולי ישראל שליט"א אשר ערכו את שולחנם הטהור תוך עיון בהגדה זו.

תופעה דומה ניכרת בימים אלו ממש כאשר זה עתה יצא לאור הכרך החדש של 'מגילת אסתר – מתיבתא' אשר כמיטב המסורת נותן למעיין מקבץ מרהיב עין מתורתם של רבותינו הראשונים כמלאכים ואתם עמם גדולי האחרונים, אשר מפיהם אנו חיים ואת מימיהם אנו שותים, כאשר הכל ערוך ומתוקן כשולחן הערוך לפני הלומד וכל הרואה אומר ברקאי.

בסיס החיבור הוא פירוש חדש על המגילה, המשולב להפליא בדברי המגילה, ובו נאספו מדברי חז"ל בגמרא ובמדרשים כל הפרטים המשלימים מתורה שבעל פה את התורה שבכתב, יחד עם פירושי וביאורי רבותינו מפרשי המגילה אשר זכו ודבריהם נתקבלו באהבה ובשוליו אלפי הערות מחכימות, הן מראי המקומות המדוייקים והן תוספות ביאור והסבר להשלים את המלאכה לכל פרטיה ודקדוקיה.

"אוצרות המגילה" הוא המדור המרכזי אשר לשמו ולזכרו תאוות כל נפש. כל נושא הקשור למגילה, אם בהלכה ואם באגדה, אם בפלפול ואם בסברא, קנה את מקומו הנכון במדור זה. כך קושיות ותירוצים וכך הערות והארות. וכן על זה הדרך, אחת מהנה לא נעדר, כאשר צוותות של תלמידי חכמים מופלגים עמלו בטירחה וביגיעה עצומה לאסוף את החומר כעמיר גורנה ולבררו ולזקקו בהרצאת דברים נעימה, בטוב טעם ודעת.

פעמים רבות ומוצא אתה קושיה עצומה עם כמעט 'שבעים פנים לתורה' לתרצה כמין חומר, לפי שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד וכמה וכמה ספרים עמדו על הקושיה לתרצה איש לפי דרכו, נהרא נהרא ופשטיה, וכולם נקבצו ובאו אל תוך אוצר נהדר זה, כשהחידושים נערכים כאן ברמה גבוהה ביותר, בליווי כותרות תמציתיות והערות נלוות.

שפתותיהם של אלפי גדולי ישראל, מתורתם שבכתב ומתורתם שבעל פה, מדובבות בתוך בית גנזים זה. רשימה שמית ארוכה ומדוייקת של הספרים כולם, שנדפסה בסוף הכרך, מגלה לנו כי מדובר בקשת רחבה של ראשי אלפי ישראל, אדירי הדורות ממזרח וממערב מצפון ומים, יחד שבטי ישראל, אשר דבריהם נלקטו ונאספו אל תוך חיבור זה לשמחת לב שוחרי התורה.

בפתח הכרך ניצב מבוא רב תועלת על כללות 'מגילת אסתר' המברר ומלבן סוגיות הלכתיות והסטוריות נחוצות בענייני המגילה, אם אודות מחברה וזמן חיבורה המדויק, ואם בכללות סגנון המגילה והמסתעף ממנה. כאשר בד בבד נוספים לחיבור זה עוד תוספות נחוצות כהנה וכהנה, כגון לוחות התאריכים המדוייקים של מאורעות המגילה.

למרות גודל המלאכה הרי שהמוציאים לאור שקדו על כל פרט ופרט, כך למשל נתבארו ברכות המגילה, לפניה ולאחריה, יחד עם שאר הפיוטים המקובלים מדורי דורות, בביאור המשובח של 'מתיבתא' כמיטב המסורת, ובשולי הספר אף נדפס 'תרגום שני' מנוקד עם פירוש 'פתשגן הכתב' להמדקדק המפורסם רבי מרדכי וינטורה ז"ל.

חמרא למריה וטיבותא לשקייה הלוא הם נדיבי העם משפחת גאלדבערגער המעטירה, אשר המהדורה קרויה על שמם ולזכרם הטוב 'מהדורת גאלדבערגער', שנדבה לבם לזכות את הרבים והזילו זהב מכיסם לעילוי נשמת יקיריהם זכרונם לברכה, ובכך זכו להיות ממרבי פעלים לתורה בהיקף עצום שאין בדומה לו.

כפי שנמסר, ההיצע של הספר בחנויות הספרים המובחרות בקושי עומד במימדי הביקוש, כשב'ממלכת התורה – עוז והדר' נערכים בהתאם ומגבירים את האספקה הן בחנויות והן במוקד המכירות שמספרו: 1-800-22-55-66

על מגילה זו יהיה ניתן להמליץ כפי המסופר על אחד מגדולי הצדיקים זיע"א אשר שמע את תלמידו, אשר לימים נודע כצדיק נשגב, קורא את המגילה. ויען ויאמר: את סיפור המגילה כבר שמעתי פעמים רבות – אולם מעולם לא שמעתיה כפי שהיא סופרה זה עתה. ואף אנו נענה ונאמר: מעולם לא נקראה מגילת אסתר כפי שהיא נקראת ב'מגילת אסתר – מתיבתא'.