הופיע ויצא לאור "קינות המבואר - מתיבתא" מבית ממלכת התורה 'עוז והדר'

מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, עם אחד ומיוחד שגם בחלוף אלפי שנות גלות וחורבן, עדיין בכל שנה מחדש, בהגיע ימי בין המצרים, אבלות וצער אופפים את העם כולו. לשיא מגיעים הדברים בתשעה באב, כאשר כל קהל עדת ישראל יושבים לארץ ומתאבלים על חורבנה של ירושלים, עיר הקודש והמחוזות שהיו לחרפה ולביזות.

דומה כי בדורנו, דור כה רחוק בשנים מחורבן בית המקדש, כדי להיות מיצר ודואג על כך, על מנת להבין את שחסרנו ואיבדנו בהיותנו בגלות, ספר הקינות לתשעה באב ומגילת איכה אשר בראשו, הם אלו שבאמצעותם ניתן להיות בכלל "כל המתאבל על ירושלים", לחוש את צער השכינה על גלות ישראל, וממילא להבטחה של ר' יוחנן  - "זוכה ורואה בשמחתה".

דא עקא, רבים מבין מקונני הקינות התאוננו עד כה על חוסר ההבנה בעת אמירת הקינות, פניות רבות לימדו על הצורך העצום בקינות מבוארות בשלימות ובשפה שווה כל נפש.

אכשר דרא דידן, ובסייעתא דשמיא מרובה, חכמי ורבני ממלכת התורה 'עוז והדר' שבנשיאות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א אב"ד "באר משה", עמלו ויגעו מזה תקופה ארוכה כדי לזכות את הרבים בספר קינות מפואר, מבואר וערוך בטוב טעם ובשפה ברורה, המרכז בתוכו את כל ענייני החורבן בשלימות.

בספר הקינות החדש שנערך על ידי חבר תלמידי חכמים מופלגים בראשות הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש מתיבתא 'עוז והדר', ניתן למצוא את תפילות תשעה באב מסודרים במקומם ללא צורך בטרחה וחיפוש, הקינות עצמן סודרו בסדר נאה והגון עם ביאור משולב ובהיר על דרך הפשט, על פי דברי חז"ל במדרשים ובתלמודם ועל פי פירושי רבותינו הראשונים וגדולי האחרונים בתוספת מקורות והערות, עם מבוא ופתיחה לכל קינה, וכן מבוא נרחב לסדר אמירת הקינות ומחבריהם.

ברכה מיוחדת ניתן לברך על המגילה המבוארת, מגילת איכה, שבמהדורה נאה ומאירת עיניים זו זוכה לפירוש נפלא על דרך הפשט, משולב בתוך תיבות הפסוקים על פי פירושי רבותינו מפרשי המקרא, בעריכה מדויקת ומזוקקת, כמיטב מסורת 'עוז והדר'.

לצד התפילות והמזמורים, נערכו הלכות והליכות היום וסדריו, ואף גם פסקי הלכות לימים שלפניו ולאחריו. במדור זה ימצאו כל שוחרי ההלכה את הנצרך להם לימים אלו, בסדר ערוך ונכון, כדת וכהלכה, תוכן מושלם מוגש בפאר והדר.

אל אלו נוספו מדרשי חז"ל על עשרה הרוגי מלכות ומעשיות בענייני החורבן והגלות מלוקטים מדברי חז"ל, בשפה קלה, שווה לכל נפש ובניקוד מלא, וכן לקט מדברי רבותינו מאורי הדורות על סדר הקינות.

חברי ורבני ממלכת התורה 'עוז והדר' וכל השותפים למלאכת קודש זו, יחד עם כל בית ישראל, מקווים ומייחלים לבוא גואל לציון במהרה בימינו, כאשר ספר זה ללא ספק ילווה את המתאבלים על ירושלים ויזכה אותם לראות בשמחתה בקרוב, אמן ואמן.