ואלה 'תולדות יעקב יוסף'

קווי זיו איקונין ותואר דמות המהדורה המהודרת של הספה"ק 'תולדות יעקב יוסף', המופיע עתה כאסופת ליקוטים נבחרים לימי ירח האיתנים, בעריכת חכמי מכון 'אור לישרים' שעל ידי מוסדות 'אביר יעקב' בנהריה ובהוצאת 'ממלכת התורה – עוז והדר'

 

בתי דפוס רבים בעולם כולו פועלים בשליחותם של חכמי ורבני 'עוז והדר', ספרים נדפסים נבדקים נכרכים נארזים ונשלחים להפצה בכל זמן ועידן, ובכל זאת, הפעם ההתרגשות עצומה. חדי שמיעה המיטיבים להאזין, מקשיבים כבר לפעמי משיח הקרבים ובאים עם הופעת אורה הבוהק של הסנונית הראשונה מן הספר הקדוש 'תולדות יעקב יוסף' המבואר. רבים נזכרים בדבריו הקדושים אותם מביא בסוף ספרו 'בן פורת יוסף', מאמר משיח לרבינו הבעל שם טוב זי"ע כששאלו אימתי קאתי מר, והשיבו משיח צדקנו, לכשיפוצו מעיינו תיך חוצה, ומי לנו גדול בהפצת מעיינה של החסידות ותורת מייסדה ומחוללה מרבינו, הכהן הגדול מאחיו, ה"ה רבינו יעקב יוסף הכהן זי"ע מפולנאה. שבעתיים תגדל אפוא הציפייה לבוא משיח צדקנו, עם הפצת ספרו הקדוש ומעיינותיו חוצה בביאור משולב ובכמה מעלות טובות נוספות.

ספריו של רבינו נתעטרו בשבחים מופלגים, כגון האי קילוסא דנפיק מפי הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע שהגיד בקדשו כי ספרים כספרי רבינו לא היו בעולם, כי הם תורה מגן עדן ולא בינת כל אנוש, וברוב מידת ענוותנותו זכה ליטול עשר עטרות בראש כל תלמידי מרנא ורבנא הבעש"ט הק', לחקוק עלי גוויל ולכתוב ולהפיץ תורת רבו, כפי שאכן נמצא בספרו פעמים הרבה, 'שמעתי ממורי' 'וקבלתי ממורי'.

אכן נכבד היום הזה, בו יגילו הלומדים ויתענגו החסידים מפניני החמד המתאחדים בהאי ספרא קדישא ויקירא, הלא היא המהדורה המחודשת לספר 'תולדות יעקב יוסף', אשר בה מלבד עריכת דברי קדשו של רבינו בפאר והדר, כמיטב המסורת של בתי היוצר הגדולים לתורה – 'אור לישרים' ו'עוז והדר', נוספו בה מילי מעלייתא, להיטיב ולהשביח מקחן של צדיקים, להגישם בשפה ברורה ונעימה בפיות כל מקהלות חסידי עמך בית ישראל, ובראש כולן, מעלה על גבי מעלות הקודש, מדור הביאור בלשון קלילה, שווה לכל נפש עמלה החפצה לטעום צוף אמרי נועם יקרים

מדור זה שהוא ללא ספק חידוש גדול בבית מדרשה של תורת החסידות, עתיד להפוך את הלימוד בספרי ה'תולדות' לשווים לכל נפש, בהיותם מבוארים באר היטב ומשולבים בדברי קדשו, כאשר כל לומד ומעיין ימצא מבוקשו בשלימות הנרצית, בהם ישיג הבנה מעולה ויזכה לירד לעומק הפשט, וכפי שמציינים העורכים בראש המהדורה, שהביאור נועד בכדי לזכות את ישראל ולפתוח שער כמציץ מן החרכים לדעת את ה', באופן הנראה בדרך אפשר. ואף שדברי רבינו שגבו גבוה מעל גבוה, מלאכת הביאור נערכה בדרך הפשט הפשוט ביותר, כדי ליתן בית יד וליישר דרכם של הלומדים, לבאר לפניהם כל צפון ונעלם.

במהדורותיו השונות אשר יצאו לאור מזה שנות דור, התקבל הספר הקדוש 'תולדות יעקב יוסף' בחרדת קודש וביראת הרוממות בקרב מקהלות החסידים ההולכים לאורו של הבעל שם טוב הקדוש, בהיותו הראש והראשון לתורת הבעש"ט שבכתב. מהדורה זו הוגהה ונערכה בדקדוק רב על פי דפוס ראשון שיצא לאור ע"י רבינו זי"ע, ועליה יחנו מראי מקומות וציונים יקרים מפנינים משאר ספריו הקדושים של רבינו המחבר זי"ע, לתת הרחבה והרווחה לכל דורש ומעיין מכל ספרי רבינו, להבין אמרי קודש כראוי וכנכון.

אלו ועוד, לכל קטע וקטע הוקדמו דברי קישור ופתיחה, לחרוז ולקשר כל קטע ונושא לקטע שלפניו, לשלב את כל חלקי המאמר יחד, שכידוע בספרי רבינו הבנויים גג על גג, נצרך הדבר עד מאוד כדי לסדר הדברים כשולחן הערוך. לצידם ימצאו הלומדים כותרות ובהן קיצור תוכן הקטע, לתועלת העיון ושינון המאמרים.

זכתה מהדורתנו אשר לוותה בהדרכת, עצת וברכת כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, ובאגרת נרגשת ומיוחדת המצויה בראש הספר מפליג האדמו"ר בשבח המלאכה הגדולה אשר נעשתה בין בתרי הספר הקדוש הלז, על ידי עבדי ה' העומדים על המלאכה, אשר עשו רבות לההדרת הספר, בבחינת הכל מסייעים לעבודת המלך, להוציא דבר נאה ומתוקן.

בראש העושים במלאכת הקודש עמד איש אשר רוח חכמה ותבונה בו, בקי במלאכת שמים להתפאר - כעדות מעשי ידיו בספרי הקודש שיצאו מתחת ידו עד כה בהדר ועוז, ה"ה הגאון הרב שלמה אביחצירא שליט"א, ראש מכון 'אור לישרים' שעל ידי מוסדות 'אביר יעקב' – 'אור מאיר שמחה' שבנהריה, ועמו יחדיו תלמידיו החכמים העמלים ביגיעה דרבה לאוקמי מילתא כדבעי, ובסילודין ורגשי קודש טרחו ויגעו באמונה להוציא דבר מתוקן מתחת ידם לשם ולתפארת, לדובב שפתיו של אותו צדיק, עיר וקדיש שמשמיא נחית להאיר לארץ ולדרים.

קובעים ברכה לעצמם המובחרים שבחכמי ורבני ממלכת התורה 'עוז והדר', בקיאים בתורת רבינו ורב חילם באוצרות החסידות, חושבי מחשבות במלאכת הקודש תחת שרביטו של גדול שעל גביהם, ה"ה הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א ריש מתיבתא 'עוז והדר', אשר כיוון והדריך את העוסקים במלאכה העצומה כמיטב נסיונו העשיר ועל פי רוחב ידיעותיו בתורת החסידות. פרי הביכורים - הגדה של פסח מתורת רבינו יעקב יוסף הכהן זי"ע הודפס על ידו בחודש ניסן בשנה שעברה, אחר מסע הקודש ותפילות אצל ציונו של רבינו המחבר, לזכות להוציא לאור תעלומות ספריו הקדושים, להפיצם ולחלקם ביעקב ויוסף סלה, כאשר יסופר בהקדמת הספר. ועל של עתה באנו והנה ראינו כי חפץ ה' בידם הצליח, זכות רבינו עמדה להם בהדי הדדי, לברר מקחו על הצד היותר טוב ולהוציא מתחת ידם דבר נאה ומתוקן לשמחת לב שוחרי חכמה ודעת. כה יתן ה' ויוסיפו בקודש כהנה וכהנה.

לפיכך, בואו ונחזיק טובה לאכסניא של תורה 'עוז והדר' ולעומד בראשה, הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, אב"ד 'באר משה' במאנסי, אשר שם כל מגמתו להרבות תורה ולשימה בפיות לומדיה בעריבות ובבהירות, וכמעשהו בכל חלקי התורה כך מעשהו בהוצאת והדפסת ספרי רבותינו מאורי החסידות זי"ע, הערוכים ומתוקנים בשלימות ההוד וההדר.

קחו אפוא את הברכה המשולשת, ברכת כהנים, ברכות הצדיקים המצטרפים לספר המבורך בעצמו, והביאוה אל בתיכם ותזכו לשפע ברכות הטוב אותם האציל רבינו מהודו בעודו בחיים ואף כי אחרי פטירתו, זיע"א